Thực trạng tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh và các Hội thành viên
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp hội) được  thành lập vào năm 2007, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên,...

                        Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Hội thành viên

                               Liên hiệp hội” do Liên hiệp hội Đồng Tháp tổ chức

         Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp hội đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án của tỉnh; nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân,... Các Hội thành viên theo chức năng, nhiệm vụ từng hội cũng đạt được kết quả nhất định.

         Về thực trạng về tổ chức bộ máy Liên hiệp hội, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Đề án của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh củng cố tổ chức, bộ máy Liên hiệp hội. Hiện nay, lãnh đạo chuyên trách Liên hiệp hội có 03 đồng chí, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công 02 cán bộ hưu giữ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch; bộ máy cơ quan Liên hiệp hội gồm Văn phòng và 02 Ban chuyên môn (Ban Khoa học – Công nghệ và Tư vấn, phản biện và Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên).

         Liên hiệp hội đang hoạt động ở nhiệm kỳ III (2018 – 2023), được công nhận là Hội đặc thù cấp tỉnh. Tổng số lượng người làm việc chuyên trách là 11 người, trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng người làm việc là 08 người và 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 và 02 công chức đã nghỉ hưu tiếp tục công tác giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt Liên hiệp hội.

         Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập để lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và là cầu nối giữa Tỉnh ủy với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, gồm có 05 thành viên do đồng chí Chủ tịch Liên hiệp hội làm Bí thư.

         Cụ thể hóa Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 12/12/2011 “về việc quy định việc quản lý trực tiếp về mặt nhà nước đối với các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Theo đó, Liên hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp hội đều phải xin ý kiến đồng ý của Sở Khoa học và Công nghệ mới được tiến hành thực hiện.

         Về cơ sở vật chất, hiện còn đang thuê trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc được đầu tư khá đầy đủ. Kinh phí được tỉnh quan tâm bố trí bảo đảm chi cho bộ máy và hoạt động chuyên môn tương đối thuận lợi theo quy mô công việc do nhà nước giao hàng năm.

         Với thực trạng tổ chức, bộ máy hiện có, Liên hiệp hội đã tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ trí thức, các hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhất là Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

         Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện cho Liên hiệp hội tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch của tỉnh như: Dự án Mở rộng khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2); Đề án “Xây dựng và phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Dự án “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Trà Vinh”, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,... gần đây là tư vấn, phản biện Chương trình Phát triển kinh tế biển và Chương trình Phát triển kinh tế đô thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ... Những ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội đã được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, tiếp thu, góp phần cho việc ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quyết định của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh được sát hợp và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

         Ngoài công tác tư vấn, phản biện, công tác thông tin, phổ biến kiến thức và tổ chức các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật cũng được Liên hiệp hội tổ chức thực hiện có hiệu quản như: đã tổ chức 22 cuộc Hội thảo phổ biến kiến thức về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, góp phần chuyển giao khoa học – kỹ thuật, thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phát hành Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” 4 số/năm, trong đó, có nhiều tin, bài ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên. Website Liên hiệp hội hoạt động tốt, đăng hơn 155 tin, bài, có trên 293.173 lượt truy cập. Tổ chức 9 lần Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và 6 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, với tổng số 1.332 giải pháp tham gia; 12 giải pháp đoạt giải nhất; 33 giải pháp đoạt giải nhì; 52 giải pháp đoạt giải ba; 148 giải pháp đoạt giải khuyến khích; có 5 giải pháp đoạt giải Hội thi, Cuộc thi toàn quốc.

          Công tác vận động và tôn vinh trí thức được quan tâm, hàng năm, Tỉnh ủy  đều tổ chức họp mặt đội ngũ trí thức gắn với họp mặt giới báo chí, văn nghệ sĩ của tỉnh để động viên, trao quà. Tỉnh có 03 trí thức Khoa học và Công nghệ được Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là trí thức Khoa học - Công nghệ tiêu biểu.

         Vừa qua, Liên hiệp hội tỉnh được tham gia chia sẻ về hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên nhân Hội thảo chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Hội thành viên Liên hiệp hội” do Liên hiệp hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức hình thức trực tuyến, theo đó kết quả về tổ chức, hoạt động các Hội thành viên Liên hiệp hội tỉnh, như sau:

         Khi mới thành lập năm 2007, Liên hiệp hội có 12 Hội thành viên tự nguyện tham gia thành viên của Liên hiệp hội. Trong quá trình hoạt động, phát triển thêm 03 Hội thành viên, nâng tổng số 15 Hội thành viên. Tuy nhiên đến nay, giảm còn 12 Hội thành viên do một số Hội thành viên có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau được sáp nhập theo Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng và chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Hội thành viên thuộc Liên hiệp hội hoạt động trên các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật ở các chuyên ngành khác nhau như nông nghiệp, xây dựng, kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, pháp luật,… với tổng số hội viên 228.349 người, trong đó, nhiều nhất là hội viên của Hội Khuyến học.

         Có 5/12 Hội thành viên được công nhận là hội đặc thù, được tỉnh quan tâm bố trí biên chế và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng người làm việc hàng năm; được bố trí trang thiết bị làm việc, kinh phí và chế độ phụ cấp cho lãnh đạo chuyên trách; một số Hội thành viên chưa được bố trí trụ sở riêng hoặc đang thuê trụ sở làm việc, hầu hết là những Hội không phải là Hội đặc thù hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động.

         Thực hiện chức năng điều hoà, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên, Liên hiệp hội phối hợp cùng với Ban Kiểm tra và Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên để tham gia tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của một số Hội thành viên và đơn vị trực thuộc, làm cơ sở đề xuất các cơ quan chức năng tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn về tổ chức và hoạt động mà các Hội thành viên đang gặp phải. Theo đó, về hoạt động, Liên hiệp hội đã phối hợp với một số Hội thành viên tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học, nhằm góp phần hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội thành viên.

         Liên hiệp hội tích cực đôn đốc các Hội thành viên hết nhiệm kỳ đại hội tiến hành tổ chức Đại hội đúng theo quy định Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ như: Đại hội hợp nhất Hội Thủy sản và Làm vườn, Hội Đông y – Châm cứu, Hội Kiến trúc sư, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,… Các Hội này đều đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ đúng quy định.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn như sau:

         - Thành viên Ban Chấp hành và các Ban chuyên môn đa số đều kiêm nhiệm nên ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội. Khó triệu tập đông đủ khi tổ chức họp Ban Chấp hành và các hội nghị, hội thảo do Liên hiệp hội tỉnh tổ chức.

         - Việc Liên hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ đã gây khó khăn về thời gian và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hội.

         - Hiện tại, Liên hiệp hội rất có nhu cầu thành lập thêm các Hội thành viên mới nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức ở một số chuyên ngành, như: y học, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, kỹ thuật cầu đường,... Tuy nhiên, về mặt pháp lý theo quy định tại Kết luận số 102-KL/TW “trước mắt giữ nguyên các hội đã được xác định là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, không đặt vấn đề công nhân mới các tổ chức hội”, do đó, Liên hiệp hội chưa đề xuất thực hiện được.

         Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Liên hiệp hội tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

         Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII; Công văn số 205-CV/TU, ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thực hiện củng cố tổ chức, bộ máy theo định hướng chỉ đạo của Trung ương (khi được Đề án tổ chức hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam được phê duyệt), đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

         Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật; tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh đạt kết quả theo tinh thần chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới, sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tiếp tục đổi mới và đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

         Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các Hội thành viên hoạt động hiệu quả; thường xuyên nắm tình hình về tổ chức, hoạt động để có biện pháp hỗ trợ hoặc đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ phù hợp./.

Trần Văn Vũ

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 744
  • Tất cả: 439364