Công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Đảng ta xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu. 

         Qua 35 năm đổi mới, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, kinh tế đất nước ta đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990), mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4% thì giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 - 2019 đạt mức bình quân 6,8%. Mặc dù năm 2020, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ USD/năm thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ USD/năm. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm.

         Những nỗ lực đổi mới trong 35 năm qua đã giúp cho môi trường đầu tư liên tục được cải thiện, nhờ đó đã thu hút ngày càng nhiều hơn vốn đầu tư cho phát triển. Ngoài ra, tại Việt Nam đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm để làm động lực cho phát triển kinh tế vùng, miền và cả nước; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung nhằm thu hút vốn đầu tư phát triển, đồng thời hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến công nghiệp... Nhìn chung, các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển mạnh mẽ.

         Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và tăng trưởng không vững chắc do tiếp tục xuất hiện các đợt dịch mới. Trong nước, dịch Covid - 19 bùng phát lần thứ tư tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống Nhân dân. Nhưng nhờ vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nước ta đã hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 3 - 3,5%;  GDP bình quân đầu người đạt 3.660 - 3.680 USD; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước ước vượt dự toán, bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ cáp bách khác; bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt mục tiêu đề ra; kim ngạch xuất khẩu tăng. Mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định. nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh khó khăn. Các hoạt động văn hoá, xã hội được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ được thúc đẩy mạnh mẽ. Chú trọng triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến thích ứng an toàn dịch bệnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tiếp tục nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

         Đối với tỉnh Trà Vinh, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh (5/1992) đến nay, kinh tế tỉnh nhà cũng có sự phát triển vượt bậc: Giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng bình quân hàng năm trên 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - lâm nghiệp - thủy sản từ 77,91% năm 1992 giảm còn 30,93% năm 2021, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ từ 22,09% năm 1992 tăng lên 69,07% năm 2021; thu nhập bình quân đầu người năm 1992 khoảng 730.000 đồng/người/năm đã tăng lên 63,15 triệu đồng/người/năm vào năm 2021. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm, các dịch bệnh truyền nhiễm được khống chế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5,3%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,65%; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,24%, tỷ lệ hộ Khmer nghèo còn 2,32%; chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Toàn tỉnh có 3 huyện: Tiểu Cần, Cầu kè, Càng Long được công nhận huyện Nông thôn mới (huyện Châu Thành đang đề nghị TW công nhận năm 2021), thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh hoàn thành niệm vụ xây dựng nông thôn mới.

         Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn mặn sớm, thiên tai, dịch bệnh trên đàn vật nuôi… Những khó khăn trên đã ảnh hưởng toàn diện đến hầu hết các lĩnh vực, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng,  làm cho tăng trưởng GRDP  âm 3,92%, Trong đó: Khu vực I: tăng 0,54%;  Khu vực II âm 8,86% (trong đó công nghiệp âm 9,62%; xây dựng âm 4,07%). Khu vực III âm 2,54%. Quy mô nền kinh tế từng bước được cải thiện, GRDP theo giá hiện hành ước đạt 67.780 tỷ đồng, tăng 4.583 tỷ đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,93%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 34,93%; khu vực dịch vụ chiếm 34,14 GRDP bình quân đầu người ước đạt 63,15 triệu đồng/người, tăng 0,5 triệu đồng so với năm 2020.

         Từ những kết quả thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong 35 năm qua, của tỉnh nhà sau 30 năm tái lập và năm 2021, chúng ta nhận thấy sự đóng góp rất quan trọng của công tác tư tưởng từ công tác lý luận đến công tác tuyên truyền, cổ động, công tác văn hoá, văn nghệ,… được thể hiện sinh động bằng những hoạt động có hiệu quả của đội những người làm công tác tư tưởng, gồm: Đội ngũ làm công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị, đội ngũ làm công tác tuyên truyền, cổ động thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ văn hoá, văn nghệ của cả nước và của tỉnh nhà.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khoá XIII) đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

          Quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII), từ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu đặt ra cho năm 2022 là:Tập trung phát triển phục hồi nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tận dụng tốt cơ hội, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục để kêu gọi đầu tư; quản lý chặc chẽ, đôn đốc các dự án đã triển khai đảm bảo đúng cam kết; kích thích sản xuất, tiêu dùng... Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng đủ mạnh để quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả trong lãnh, chỉ đạo điều hành theo phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Tăng cường cải cách hành chính; tạo đột phá trong ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng văn hóa, thể thao, du lịch; thực hiện tốt an sinh xã hội. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội”.

         Một số chỉ tiêu: Phấn đấu GRDP tăng trưởng từ 10-11% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng (tương đương 3.019 USD; Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 72% GRDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 30.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30,92%. Thu thu nội địa 5.183 tỷ đồng. Có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 95,29%), 10 xã nông thôn mới nâng cao; huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,94%; trong đó: có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35,94%. Tạo việc làm mới cho 23.000 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,8%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số đạt 90,08%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 0,5% (trong đồng bào dân tộc Khmer giảm từ 1% trở lên).

         Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đảng ta, thông qua công tác tư tưởng khơi dậy mạnh mẽ nhân tố tự giác, tích cực, chủ động trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp và của mọi người dân. Tăng cường công tác tư tưởng  đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cần nắm vững và thực hiện các giải pháp sau đây:

         Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo chuyển biến trong hành động, cần huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, lực lượng tiên phong là cấp uỷ, đảng viên, lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách công tác tư tưởng. Cấp uỷ, chính quyền quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện tác nghiệp theo hướng hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ những người làm công tác tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Hai là, tập trung tuyên truyền Kết luận hội nghị TW 4 (khoá XIII) “về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022”,  Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo sự nhất trí trong nội bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về những thành tựu và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Gắn việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết năm 2022 với các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI như: Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 13-Ctr/TU về “Phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2025”; Chương trình hành động số 14-Ctr/TU về “Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình hành động số 19-Ctr/TU về “Phát triển hạ tầng giao thông; khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; đô thị và công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 27-KH/TU về “Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay”,v,v…; những văn bản cụ thể hoá của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

         Với nhiệm vụ này, công tác tuyên truyền, giáo dục cần tiến hành thường xuyên, với nội dung phong phú, ngắn gọn, dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị. Cần nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm của thành tựu và hạn chế trong thời gian qua, cũng những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, qua đó, chuẩn bị tốt tinh thần, tư tưởng, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thách thức, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

         Ba là, Công tác tư tưởng hướng mạnh vào việc cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Để cổ vũ, động viên mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, nâng cao tính tự giác, tích cực, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác tư tưởng phải hướng mạnh về cơ sở, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bám sát những lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện những điển hình, nhân tố mới để cổ vũ, động viên mọi ngành, mọi nhà, mọi người cùng thi đua.

         Bốn làcông tác tư tưởng cần đi trước, bám sát, đi cùng mỗi sự kiện, mỗi bước phát triển của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Việc đi trước thể hiện ở chỗ, từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, cụ thể là năm 2021, tích cực thúc đẩy việc nghiên cứu, hoàn thiện những vấn đề lý luận, giải đáp một cách thuyết phục những vấn đề từ thực tiễn đặt ra, góp phần quan trọng vào việc sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành các cơ chế, chính sách mới thuộc thẩm quyền của địa phương để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Bám sát quá trình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới, sáng tạo; thông qua thông tin hai chiều, dư luận xã hội, sớm phát hiện và kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, cho doanh nghiệp và người dân; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực.

         Năm là, phối hợp chặt chẽ các binh chủng của công tác tư tưởng, gồm: Các cơ quan thông tin đại chúng như: Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang tin của sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu, áp phích…lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ văn nghệ sĩ… Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tập trung, mở các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài và tăng thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình về chủ đề phát triển kinh tế - xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

         Sáu là, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, duy trì các hội nghị báo cáo viên (cả trực tiếp và trực tuyến tuỳ trường hợp cụ thể) giúp cho đội ngũ những người làm công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của địa phương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có năng lực công tác, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là những kiến thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để nâng tầm nhận thức. Cùng với những thông tin định hướng của cấp uỷ, Ban Tuyên giáo các cấp, khả năng nắm bắt thông tin, qua đó xử lý, đưa ra những đánh giá đúng bản chất của các vấn đề, sự kiện diễn ra trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng thời, dự báo chính xác tình hình và tham mưu trúng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo của tỉnh./.

Trần Bình Trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 748
  • Tất cả: 439368