Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh qua các kỳ đại hội
Ngay sau khi tỉnh Cửu Long được thành lập (từ việc sáp nhập hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long). Tháng 3/1976, Liên hiệp công đoàn tỉnh Cửu Long được thành lập với Ban Chấp hành lâm thời gồm 27 ủy viên, do đồng chí Đào Thị Biểu làm Thư ký. 

Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh lần thứ X (nhiệm kỳ 2003 - 2008)

         Ở hai thị xã Trà Vinh và Vĩnh Long cũng thành lập Ban Chấp hành Công đoàn thị xã, mỗi Ban Chấp hành có 13 ủy viên. Đến cuối năm 1977, toàn tỉnh có 131 công đoàn ngành, công đoàn huyện, thị xã; về công đoàn cơ sở: có 25 công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh, 105 công đoàn đơn vị hành chính.

         * Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1977 - 1980

         Từ ngày 20 đến ngày 24/9/1977, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cửu Long tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1977 - 1980. Có 241 đại biểu, thay mặt cho hơn 25.000 công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh về dự. Đại hội tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)và hoạt động công đoàn Cửu Long sau hơn hai năm giải phóng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ I (1977 - 1980). Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 ủy viên, có 7 ủy viên Ban Thường vụ; đồng chí Đào Thị Biểu được bầu giữ chức Thư ký Công đoàn.

         Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này là: Ra sức xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh lớn mạnh về mọi mặt, có tư tưởng, có năng lực làm chủ tập thể, đẩy mạnh phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ, đi đầu trong ba cuộc cách mạng; xây dựng Công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ và chăm lo lợi ích chính đáng của CNVCLĐ; khẩn trương xây dựng công đoàn vững mạnh về tư tưởng và tổ chức.

         * Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1980 - 1983

Từ ngày 04 đến ngày 07/11/1980, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cửu Long tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1981 - 1983. Có 250 đại biểu, thay mặt cho hơn 18.000 đoàn viên công đoàn về dự. Đại hội tổng kết, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ I; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (1981 -1983). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 ủy viên, có 7 ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí Đào Thị Biểu, tiếp tục được bầu giữ chức Thư ký Công đoàn.

Nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ này là: Không ngừng bồi dưỡng năng lực toàn diện, ra sức giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ, làm sức bật thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới quản lý và chỉ đạo sản xuất...; dấy lên phong trào thi đua lao động XHCN, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm vật tư, tiền vốn; không ngừng phát triển, củng cố đội ngũ CNVCLĐ; ra sức phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức công đoàn đông về số, mạnh về chất.

         * Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1983 - 1987

         Từ ngày 18 đến ngày 19/7/1983, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cửu Long tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1983 - 1987. Có 335 đại biểu, thay mặt cho hơn 17.000 đoàn viên công đoàn từ 635 công đoàn cơ sở, 8 công đoàn ngành, 15 công đoàn huyện, thị xã về dự. Đại hội tổng kết đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ II; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (1983 -1987); bầu Ban Chấp hành mới gồm 27 ủy viên, đồng chí Đào Thị Biểu, tiếp tục được bầu giữ chức Thư ký Công đoàn nhiệm kỳ III.

         Nhiệm vụ nhiệm kỳ này là: Phát huy tinh thần làm chủ XHCN; động viên tinh thần chủ động, sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường công công nhân, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và nghiệp vụ. Nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp công nhân, tham gia cải tiến về tổ chức và quản lý, chống các biểu hiện tiêu cực trong quản lý kinh tế và đời sống. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Đảng giao.

         * Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 1988 - 1992

         Từ ngày 19 đến ngày 20/8/1988, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cửu Long tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ  1988 - 1992. Đại hội tổng kết đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ III và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (1988 -1992); bầu Ban Chấp hành mới gồm 27 ủy viên, đồng chí Đào Thị Biểu, tiếp tục được bầu giữ chức Thư ký Công đoàn nhiệm kỳ IV (1988 -1992).

         Nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là: Ra sức đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; tham gia cùng Nhà nước thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ.; Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đòn viên.

            Tháng 5/1992, tỉnh Trà Vinh được tái lập. Tổ chức Công đoàn được thành lập trên địa bàn tỉnh. Thời điểm khi tái lập, tỉnh có 03 công đoàn ngành (Giáo dục, Thuỷ sản, Y tế), 08 công đoàn huyện, thị xã và trên 10 công đoàn cơ sở.

         Ban Chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 11 đồng chí, đến tháng 7/1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường thêm 02 đồng chí cán bộ chủ chốt([1]), nâng tổng số Ban Chấp hành lâm thời là 13 đồng chí, có 5 ủy viên Ban Thường vụ, do đồng chí Trần Thanh Hồng làm Chủ tịch.

         * Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 1993 - 1998

         Từ ngày 08 đến ngày 09/6/1993, Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 1993 - 1998). Đại hội đã tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn qua hơn 1 năm tái lập tỉnh; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ V (1993 - 1998); bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí, có 5 ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.

         Nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự thống nhất trong CNVCLĐ đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu và hành động phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, năng cao năng lực và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ; tập hợp đông đảo công nhân, lao động vào tổ chức công đoàn; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Vận động phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao.

         * Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 1998 - 2003

Từ ngày 01 đến ngày 02/6/1998, Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 1998 - 2003). Đại hội tập trung trí tuệ thảo luận nghiêm túc, sôi nổi và nhất trí đánh giá cao thành tích phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ V (1993 - 1998). Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (1998 - 2003); bầu Ban Chấp hành khoá VI gồm 23 đồng chí, có 07 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trần Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.

Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

         Nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho CNVCLĐ; xây dựng gia công nhân tỉnh Trà Vinh vững mạnh. Nâng cao ý thức giai cấp, bản lĩnh chính trị, có trình độ văn hóa, tay  nghề cao, làm chủ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, lao động có kỷ luật, năng động, sáng tạo, năng suất cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tăng cường hoạt động xã hội, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống người lao động. Phát triển công đoàn cơ sở về số lượng và chất lượng; tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

         * Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2003 - 2008

Từ ngày 03 đến ngày 04/7/2003, Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2003 - 2008). Có 221 đại biểu, thay mặt cho hơn 20.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn về dự Đại hội. Đại hội thảo luận, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ VI (1998 - 2003), quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2003 - 2008). Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá VII gồm 33 đồng chí, có 7 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Dương Văn Kẻn, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.


([1]) Đ/c Trần Thanh Hồng - Chủ tịch và đ/c Lâm Minh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

          Nhiệm vụ của nhiệm kỳ là: Chủ động tham gia góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, Trà Vinh vững mạnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông - ngư nghiệp và kinh tế nông thôn; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phong trào CNVCLĐ; cùng cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tăng cường các hoạt động xã hội góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; tập trung phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

          * Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013

         Từ ngày 17 đến 19/6/2008, Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008 - 2013). Có 245 đại biểu, thay mặt cho hơn 28.800 cán bộ, đoàn viên công đoàn về dự Đại hội. Đại hội thảo luận, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ VII (2003 - 2008). Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2003 - 2008). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, có 11 ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Long, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.

         Nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là: Đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân, lao động và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền phát động và tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  trong đoàn viên và CNVCLĐ; tập trung phát triển về số lượng, chất lượng đoàn viên; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

         * Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018

         Từ ngày 20 đến ngày 23/3/2013, Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Có 247 đại biểu, thay mặt cho hơn 70.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn về dự Đại hội. Đại hội thảo luận, đánh giá phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ VIII (2008 - 2013). Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2003 - 2008). Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá IX gồm 35 đồng chí, có 10 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Tỉnh ủy viên được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.

         Nhiệm vụ nhiệm kỳ này là: Quan tâm đào tạo động ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; Đẩy mạnh các hoạt động góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Công đoàn vững mạnh; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

         * Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

         Từ ngày 22 đến ngày 24/4/2018, Công đoàn tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Có 243 đại biểu, thay mặt cho hơn 71.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn về dự Đại hội. Đại hội thảo luận, đánh giá phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ IX (2008 - 2013). Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ X (2018 - 2023). Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 37 đồng chí, có 10 Ủy viên Ban Thường vụ (bầu khuyết 01 đồng chí). Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh([1]).


([1]) Tháng 5/2023, đ/c Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cầu Ngang được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay đ/c Thạch Thị Thu Hà được luân chuyển về huyện Cầu Ngang giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

         Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này là: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; chú trọng đào tạo đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan; đẩy mạnh việc ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia đối thoại, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

         Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 09 đến ngày 10/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ X (2018 - 2023); quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XI (2023 - 2028); bầu Ban chấp hành mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Trần Bình Trọng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 755
  • Tất cả: 439375