Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng của mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định, quần chúng nhân dân là người sáng tạo những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, quyết định sự vận động phát triển của xã hội loài người. Có thể khẳng định, sự nghiệp cách mạng chính là sự nghiệp của quần chúng. Khi nói về vai trò và sức mạnh của Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí minh khẳng định “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải sự nghiệp của cá nhân anh hùng”.

         Công cuộc đổi mới toàn diện toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là sự nghiệp tự giác của toàn thể Nhân dân Việt Nam, bao gồm các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong các phương thức lãnh đạo của Đảng([1]), có phương thức lãnh đạo thông qua công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

         Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc([2]).

          Chức năng cơ bản này đã xác định nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiếp pháp và pháp luật. Do đó, tuyên truyền giáo dục, vận động các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn luôn là nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

           Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống Nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiếm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ phát triển nhanh và bền vững đất nước([1]).

         Đối với tỉnh Trà Vinh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng: GRDP tăng trưởng bình quân 10,45%/năm; quy mô nền kinh tế tăng nhanh (từ 35.175 tỷ đồng năm 2015, tăng lên 66.482 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 1,89 lần);  kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; thu ngân sách vượt chỉ tiêu, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 114.707 tỷ đồng (gấp 1,45 lần so nhiệm kỳ trước), chiếm 48% GRDP; hoàn thành trước thời hạn về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực; sức khỏe của Nhân dân được chăm sóc tốt hơn; chính sách xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, GRDP bình quân đầu người tăng gần 2,2 lần so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo từ 13,23% giảm còn 1,57%. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn theo hướng trong sạch, vững mạnh.

         Đại hội lần thứ XIII của Đảng dề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030:  Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.([2]) 

         Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xác định, mục tiêu tổng quát là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh; chú trọng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”([1]).

         Để triển khai thực hiện các mục tiêu nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh vừa có thời cơ, vận hội lớn, vừa đối mặt với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy ý chí tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa và giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, con người Trà Vinh, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Để làm được điều đó, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng của Đảng, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần quan tâm thực hiện:

         Một là, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của mình là tuyên truyền, vận động. Mọi tổ chức, mọi cán bộ Mặt trận, cán bộ đoàn thể phải làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Do đó, trong chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quóc các cấp trong tỉnh cần xác định rõ nội dung, phương pháp, đối tượng tuyên truyền, vận động cũng như trách nhiệm phối hợp các thành viên trong công tác tuyên truyền vận động.

         Hai là,  để tuyên truyền, vận động có sức thuyết phục, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên cần được trang bị lý luận cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc quan điểm, nội dung từng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (của Trung ương, của tỉnh và của cấp mình), thực tiễn của quá trình cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn tình hình của địa phương. Cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên cần bám sát thực tiễn, nhất là ở mũi nhọn của quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

         Chỉ có gắn chặt với cuộc sống, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên mới năm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng nhân dân trong sản xuất, đời sống; mới hiểu sâu sắc những khó khăn, vướng mắc, của người dân, của tổ chức, doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách, đối với thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và quan trọng hơn thông qua thực tiễn, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp nhận được những hoạt động đổi mới, sáng tạo của quần chúng nhân dân trong thực hiện đường lối, chính sách.

         Chỉ có trên cơ sở này, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên mới có thể  truyền bá có sức thuyết phục, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng có hiệu quả.

         Ba là, một trong những phương thức vận động quần chúng có hiệu quả nhất là thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua phong trào thi đua mới tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân thể hiện và phát huy truyền thống yêu nươc nồng nàn của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thông qua phong trào thi đua, quần chúng lại được tiếp nhận những giá trị vật chất và tinh thần do kết quả phong trào mang lại. Điều đó lại tạo động lực thúc đẩy quần chúng hăng hái thi đua. Phong trào thi đua càng phát triển sâu rộng thì thắng lợi của việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng ngày càng to lớn.

         Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tronh tỉnh đã và đang triển khai thực hiện thành công nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, gần đây là cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19”…, làm sáng tỏ vận động thi đua yêu nước là một phương thức có hiệu quả nhất trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

         Thông qua việc sơ kết, tổng kết sâu sắc các phong trào thi đua, nhất là những phong trào, những cuộc vận động đang tiến hành sẽ giúp cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên những bài bài học rất quý báu để Mặt trận và các tổ chức thành viên đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luận Nhà nước thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

         Bốn là, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là những lực lượng xung kích của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, vấn dề vừa cơ bản, vừa cấp bách là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này.

         Công tác tuyên truyền vận động không chỉ là nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Mặt trận mà còn là một khoa học, nghệ thuật, Do đó, để nâng cao chất lượng công tuyên truyền, vận động quần chúng, Cần cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Thông qua tổng kết thực tiễn công tác Mặt trận, công tác tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân, các  nhân sĩ, trí thức, đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Trà Vinh đang định cư ở nước ngoài, nhất là tổng kết sâu sắc các cuộc phong trào, các cuộc vận động quần chúng sẽ cho chúng ta những nhận thức mới, những bài học kinh nghiệm quý giá để thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động.  Bên canh, cần tạo điều kiện cho cán bộ nhất là đội ngũ báo cáo viên tuyên tuyền viên.của Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về báo cáo viên và tuyên truyên viên, tham gia các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp do Ban Tuyên giáo của cấp uỷ tổ chức tổ nâng cao trình độ, năng lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

          Năm là, tiếp tục đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền qua ấn phẩm “Thông tin Công tác Mặt trận”, tổ chức vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tinh, nhắm thông tin tình hình hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên đến với Nhân dân, hình thành kênh tương tác nhanh chóng giữa cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước khác, đảm bảo tin tức được thông tin nhanh chóng, kịp thời đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

         Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ ra sức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng cấp ủy, chính quyền phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống.

Tài liệu tham khảo:

[1] Phương thức lãnh đạo của Đảng bao gồm: (1) Lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chủ trương, đường lối. (2) Lãnh đạo thông qua công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục; (3) Lãnh đạo thông qua công tác cán bộ; (4) Lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; (5) Lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra giám sát.

[2] Theo Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Luật số 75/2015/QH13, ngày 09/6/2015).

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,NXB Chính trị quốc gia sự thật.; Hà Nội năm 2021, trang 104, 105.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Sách đã dẫn trang 111. 112.

 [5] Tỉnh ủy Trà Vinh; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trang  75.

Trần Bình Trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 755
  • Tất cả: 439375