Đảng bộ, quân, dân Trà Vinh hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết số 133 NQ/2020/QH14 “Về ngày  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. 

         Đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn,thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững.

         Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

          Để Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 xứng đáng với vị trí và sứ mệnh cao cả được Nhân dân giao cho, việc lựa chọn và bầu ra các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo tiêu chuẩn là vấn đề có tính quyết định. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải là người Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Đồng thời, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

         Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cử tri cần quan tâm đến vấn đề cơ cấu phải hợp lý về thành phần, có tỷ lệ thỏa đáng đại biểu trẻ tuổi, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc, đại biểu là người ngoài Đảng, đại biểu các tôn giáo, đại biểu xuất thân từ nông dân, công nhân, trí thức, lực lượng vũ trang, đại biểu là doanh nhân...trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

         Hơn 4 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử từ tỉnh đến cơ sở đã làm việc tích cực, khẩn trương triển khai công tác bầu cử và chuẩn bị để cho Ngày Bầu cử - 23/5/2021 - được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị bầu cử từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn được sự theo dõi và tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chứng tỏ trình độ dân trí, ý thức chính trị, sinh hoạt dân chủ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

         Sau hội nghị hiệp thương lần thứ III, từ ngày 29/4/2021, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được công bố và niêm yết. Từ ngày 04/5 đến ngày 19/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động của mình, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua các cuộc hội nghị, đồng bào cử tri tỉnh nhà đã phát biểu nhiều ý kiến, đặt niềm tin và gởi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, mong các đại biểu khi được trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

         Mọi công việc chuẩn bị công phu đã hoàn tất, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác bầu cử, vào ngày 23/5/2021, cử tri tỉnh nhà tin tưởng và hăng hái cầm lá phiếu đi bầu, lựa chọn những đại biểu đủ phẩm chất và năng lực bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy rộng rãi quyền dân chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng, chúng ta phấn khởi và tin tưởng sâu sắc rằng, Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ hoàn thành trọng trách mà Nhân dân giao phó.

          Phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống "toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công", cùng với ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân, tất cả cử tri tỉnh nhà hãy hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu đúng và đủ số lượng theo quy định. Đó là hành động thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mỗi chúng ta đối với tương lai đất nước, tương lai tỉnh nhà, đồng thời là việc làm thiết thực kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)./.

Trần Bình Trọng

   Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 753
  • Tất cả: 439373