Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh
Ý chí là khả năng vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích, là sức mạnh tinh thần to lớn, là động lực cổ vũ con người đứng lên, vượt qua những rào cản trên con đường phấn đấu để đạt được mục đích. Ý chí giúp con người phát huy được sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân, đôi khi đến mức độ phi thường.

Hình ảnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025

         Khát vọng là những mong muốn tốt đẹp của con người với sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong để đạt được những mong muốn ấy. Cũng như ý chí, khát vọng có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, gắn với mục đích sống, nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao trong họ… ([1])

         Năm năm qua (2016 - 2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng: GRDP tăng trưởng bình quân 10,45%/năm; quy mô nền kinh tế tăng nhanh([2]); kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; thu ngân sách vượt chỉ tiêu; hoàn thành trước thời hạn về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực; sức khỏe của Nhân dân được chăm sóc tốt hơn; chính sách xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, GRDP bình quân đầu người tăng gần 2,2 lần so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo từ 13,23% giảm còn 1,67%; trong đó hộ dân tộc Khmer nghèo từ 23,12% giảm còn 3,92%. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn theo hướng trong sạch, vững mạnh.

         Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, trong đó có bài học: “Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương, ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và của toàn dân, để cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển đi lên của tỉnh.” và bài học: “Phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, chủ động khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh…([3]) .

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu: “...Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030([4]) cùng một số chỉ tiêu quan trọng như: Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 160.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2030: Tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2% - 12%; Quy mô nền kinh tế đạt 150.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng/người/năm.

         Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiêm vụ nêu trên trong bối cảnh có những thuận lợi những cũng có nhiều khó khăn thách thức như văn kiện Đại hội Đảng bộ nhận định: Trong nước, nền kinh tế phát triển chưa thật bền vững và còn nhiều khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Trong tỉnh, ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân; kinh tế của tỉnh trong những năm qua tuy tăng trưởng cao nhưng một số lĩnh vực chưa thật sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tích lũy tái đầu tư còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ (nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế…); nguồn lực huy động tại chỗ cho đầu tư phát triển chưa nhiều. Trình độ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp([5]). Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu phải phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

         Để phát huy có hiệu quả ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của co người Trà Vinh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

         Một là, tập trung tuyên truyền, khẳng định những thành tựu rất đáng tự hào của Đảng bộ - quân - dân trong tỉnh đã đạt được. Cụ thể:

         + Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Trà Vinh là một tỉnh có tổ chức Đảng sớm (các chi bộ Đảng được thành lập ở huyện Càng Long, huyện Cầu Ngang và tỉnh lỵ Trà Vinh ngay sau Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân năm 1930); là tỉnh tổ chức lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công vào ngày 25/8/1945; ngay sau khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam lần thứ hai, Trà Vinh đã tổ chức cuộc kháng chiến rất anh dũng, được Bác Hồ gởi thơ khen ngợi([1]). Trong kháng chiến chống Mỹ, Trà Vinh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam khen tặng 8 chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” và tự lực giải phóng tỉnh nhà vào lúc 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, cùng lúc với giải phóng Sài Gòn.

         + Trong quá trình xây dụng và phát triển tỉnh nhà: Trà Vinh là một tỉnh có nhiều khó khăn, nhưng bằng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên đã lập nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là sau 28 năm tái lập tỉnh (1992 - 2020), giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng bình quân hàng năm trên 10%...

          Những thành tựu nêu trên chính là là kết quả của sự phát huy có hiệu quả ý chí tự lực, tự cường và khát vọng của con người Trà Vinh trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân thêm tin tưởng, tự hào, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; là cơ sở khẳng định sự đúng đắn mà mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra.

         Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 25/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII. Đặc biệt, là quán triệt sâu sắc chuyên đề toàn khoáHọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân; tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc,

         Ba là, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và khoá XII) nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng trong Đảng bộ; xây dựng các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu. Phải coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh. 

         Bốn là, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc Quy định 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh”, tạo những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một tấm gương về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng được cống hiến xây dựng quê hương, đất nước, để từ đó lan tỏa, nhân lên ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc, tạo dựng lòng tin của Nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

         Năm là, quán triệt quan điểm “dân là gốc” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức; tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, thật sự đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, nhằm lan tỏa, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

         Trong bối cảnh hiện nay, với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, chúng ta cần sự quyết tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đồng bào Trà Vinh đang sinh sống, học tập, công tác ở ngoài tỉnh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh, để cùng chung sức, chung lòng, phát huy trí tuệ, năng động, đổi mới, sáng tạo đưa Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.[1] Theo bài viết: Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương.

[2] Từ 35.175 tỷ đồng năm 2015, tăng lên 66.482 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 1,89 lần; 

[3] Tỉnh uỷ Trà Vinh: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2015; Xuất bản năm 2021 trang 69, 70.

[4] Tỉnh uỷ Trà Vinh; Sđd, trang 75.

[5] Tỉnh uỷ Trà Vinh; Sđd, trang 72, 73.

[6] Nội dung bức thư của Bác Hồ: “Chính phủ Dân chủ Cộng hòa rất khen ngợi chiến sĩ ở mặt trận miền Nam, đặc biệt là các chiến sĩ ở Nha Trang và Trà Vinh đã làm gương anh dũng cho toàn quốc. Tổ quốc biết ơn các bạn, toàn thể đồng bào noi gương các bạn”. 

Trần Bình Trọng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 755
  • Tất cả: 439375