Làm tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên, góp phần thực hiện tốt chức năng “tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Công văn thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị Khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

         Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan. Đề xuất tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển tỉnh nhà, nhất là về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; chính sách đối với trí thức là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên trí thức khoa học và công nghệ thuộc các Hội thành viên gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực, được các ngành chức năng quan tâm, ủng hộ tạo mọi điều kiện để trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ, hiến kế, hiến tài vì sự phát triển của đất nước cũng như của tỉnh Trà Vinh.

         Đến nay, Liên hiệp hội có 12 Hội thành viên và 02 Trung tâm trực thuộc (Trung tâm Dưỡng sinh Trà Cú và Trung tâm Dưỡng sinh cộng đồng Trà Vinh). Các Hội thành viên thuộc Liên hiệp hội hoạt động trên các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật ở các chuyên ngành khác nhau như nông nghiệp, xây dựng, kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, pháp luật,… với tổng số hội viên 273.958 người, trong đó, nhiều nhất là hội viên của Hội Khuyến học. 

         Có 5/12 Hội thành viên được công nhận là hội đặc thù, được tỉnh quan tâm bố trí  biên chế và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng người làm việc hàng năm; được bố trí trang thiết bị làm việc, kinh phí và chế độ phụ cấp cho lãnh đạo chuyên trách; một số Hội thành viên chưa được bố trí trụ sở riêng hoặc đang thuê trụ sở làm việc, hầu hết là những Hội không phải là Hội đặc thù hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động.

         I. Kết quả công tác điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên và đội ngũ trí thức

         - Công tác phối hợp phát huy vai trò của Hội thành viên và đội ngũ trí thức như:

         + Thường trực Liên hiệp hội luôn chú trọng công tác chính trị - tư tưởng. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức thăm, chúc tết Nguyên Đán hàng năm đối với một số trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu trong tỉnh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức họp mặt giới báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức đầu năm nhằm biểu dương sự đóng góp của giới báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         + Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội thời gian qua của Liên hiệp hội đã đạt kết quả khá tốt và có ý nghĩa tích cực, được các cấp lãnh đạo, các ban ngành tỉnh, các địa phương ghi nhận. Đây là hình thức hoạt động thiết thực, là một trong những địa chỉ thu hút có hiệu quả các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín tham gia, là nơi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo, nói lên tiếng nói độc lập, thẳng thắn, tâm huyết, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và đã tạo được sự tin cậy của các cấp, các ngành... thiết thực nâng cao vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong xã hội.

         - Công tác chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội thảo, tập huấn như:

         + Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh và Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo “Khôi phục và phát triển cây ăn quả có lợi thế ở vùng ngọt hóa tỉnh Trà Vinh”.

         + Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Trà Vinh tổ chức 01 cuộc hội thảo và 01 cuộc tập huấn (Hội thảo “Sinh vật cảnh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa và môi trường”; Tập huấn “Kỹ năng sinh vật cảnh năm 2014”).

         + Phối hợp với Hiệp hội Thủy sản tỉnh Trà Vinh tổ chức 06 cuộc hội thảo và 01 cuộc tập huấn (Hội thảo “về bảo tồn và phát triển nguồn lợi nghêu bố mẹ và nghêu giống vùng bãi bồi ven biển tỉnh Trà Vinh”; Hội thảo “Chuyên đề bàn những giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm càng xanh tỉnh Trà Vinh”; Hội thảo “bàn những giải pháp để phát triển bền vững nghề nuôi cá lóc ở Trà Vinh”; Hội thảo “Xây dựng mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm”; Hội thảo “Bàn giải pháp phát triển nghề nuôi lươn ở tỉnh Trà Vinh”; Hội thảo “Bàn giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đối với nghề nuôi trồng thủy sản các xã ven sông Tiền tỉnh Trà Vinh”; Tập huấn “Kỹ thuật sản xuất lươn giống và nuôi lươn thương phẩm”.

         + Phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức 01 cuộc hội thảo và 02 cuộc Tập huấn (Hội thảo “Sử dụng thực phẩm an toàn – đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”; Tập huấn “Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng” và Tập huấn “triển khai các quy định kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - nâng cao nghiệp vụ hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”).

         + Phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh tổ chức 05 cuộc hội thảo và 01 cuộc tập huấn (Hội thảo “Khôi phục và phát triển cây quýt đường xã Bình Phú”; Hội thảo “Tiếp tục phát triển cây ca cao trồng xen với cây dừa trong tỉnh Trà Vinh”; Hội thảo “Phát triển cây cam sành năm 2012”; Hội thảo “Đánh giá, xác định cây ăn quả có lợi thế ở vùng đất thịt, nước ngọt tỉnh Trà Vinh”; Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả và phòng trừ sâu bệnh cho cây thanh long”; Tập huấn “Kỹ thuật sản xuất lươn giống bán nhân tạo”).

         + Phối hợp với Hội Thủy sản và Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội thảo “Phát triển nông nghiệp theo lợi thế ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

         + Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức Tập huấn“Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng tạo ảnh hưởng của cán bộ quản lý”.

         + Phối hợp với Hội Điều dưỡng tỉnh Trà Vinh tổ chức Tập huấn “Những vấn đề cơ bản về y đức cho đội ngũ điều dưỡng”.

         + Phối hợp với Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cầu Kè tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trên cây xoài”.

         Một số hạn chế, khó khăn trong công tác điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên thời gian qua:

         Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên vẫn còn có những hạn chế nhất định như sau:

         - Chưa được tổ chức đều đặn chế độ họp định kỳ của Ban Chấp hành, do một số đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bận nhiều công việc chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

         - Công tác củng cố, phát triển tổ chức của một số Hội thành viên còn gặp khó khăn, nhất là việc tuyên truyền, vận động đoàn kết trí thức khoa học công nghệ tự nguyện tham gia tổ chức hội. Mối quan hệ, điều hòa, phối hợp giữa Thường trực Liên hiệp hội với các Hội thành viên liên kết chưa thường xuyên và thiết thực, ít họp giao ban giữa Thường trực Liên hiệp hội với các Hội thành viên. Chế độ thông tin, báo cáo, công tác phối hợp chưa đầy đủ và đồng bộ; chưa kịp thời tổng kết những mô hình, hoạt động có hiệu quả của một số Hội thành viên để phổ biến, nhân rộng.

         - Một số Hội thành viên, nhất là các Hội không được công nhận là Hội đặc thù, cán bộ quản lý hội đa số là kiêm nhiệm, ít có thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Một số Hội thành viên ít tranh thủ các sở, ngành chức năng là cơ quan chủ quản để tìm giải pháp củng cố tổ chức, xây dựng và phát triển hội, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hội hoạt động.

         - Công tác kiểm tra của Liên hiệp hội hoạt động thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao. Chưa tìm ra phương pháp phù hợp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; nhân sự Ban Kiểm tra có nhiều biến động.

         - Chủ động đề xuất, tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội chưa được thực hiện nhiều, dẫn đến việc tập hợp, phát huy năng lực sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn hạn chế.

         - Một số Hội thành viên hoạt động còn yếu, thiếu chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể sát với yêu cầu, nhiệm vụ.

         - Liên hiệp hội chưa đổi mới nhiều nội dung và phương thức hoạt động, chưa đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp trí thức tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng Khoa học và kỹ thuật.

         III. Một số giải pháp làm tốt công tác điều hòa, phối hợp hoạt động với các hội thành viên, góp phần thực hiện tốt chức năng “tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ” của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

         Từ thực tế tình hình và kết quả hoạt động thực tiễn cũng như yêu cầu, nhiệm vụ của Liên hiệp hội địa phương cho thấy cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt, vận động, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước cần giải quyết tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

         1. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác thông tin để giúp trí thức kịp thời nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy duy trì tổ chức họp mặt định kỳ hàng năm giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện đội ngũ trí thức.

         2. Tích cực thực hiện vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng môi trường để trí thức cống hiến. Tổ chức các diễn đàn, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức; công tác tổ chức Hội thảo khoa học, Hội thi, Cuộc thi. Phát huy tính năng động, sáng tạo, tăng cường công tác vận động và tập hợp trí thức. Tạo điều kiện cho trí thức đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua công tác đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, chính sách, xây dựng luật... tích cực tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội.

         3. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Liên hiệp hội theo hướng linh hoạt và hiệu quả; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Liên hiệp hội cần đặc biệt quan tâm phát huy vai trò là đầu mối, là cơ quan thường trực của các Hội thành viên, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động trong tổ chức thành viên. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tôn trọng tư duy độc lập, sáng tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ.

         4. Tăng cường các mặt hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật bằng các hình thức: Đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan trong việc thông tin, phổ biến tiến bộ khoa học và kỹ thuật, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, giải pháp sáng tạo vào sản xuất và đời sống; Duy trì tổ chức tốt việc Biên tập Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Liên hiệp hội; Tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, giới thiệu điển hình tiên tiến để phát huy sức mạnh tổng hợp của các Hội thành viên,…

         5. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khoa học và thực tiễn; tăng số nhiệm vụ thực hiện; mở rộng phạm vi liên vùng, khu vực… Chú trọng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức các chuyến đi thực tế để học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên lĩnh vực này. Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia có đủ năng lực, trình độ và điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội./.

Trần Văn Đông

Liên hiệp Hội Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 755
  • Tất cả: 439375