Tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
         Ngày 20/6/2020 Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và ngày 17/11/2020, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14, quyết định tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 133/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 22/01/2021 về “Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Kế hoạch của Tỉnh ủy xác định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong ngày 23/5/2021, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng, củng cố, hoàn thiện bộ máy Nhà nước các cấp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Vì vậy, làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, sẽ góp phần giúp cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tranh cổ động bầu cử (ảnh trên Internet)

         Căn cứ vào Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, ngày 19/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Kế hoạch xác định rõ mục đích công tác tuyên truyền là làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tuyên truyền cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cuộc bầu cử tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung sau:

Lời kêu gọi đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

          (1). Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử gồm: Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốchội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử các cấp…

          (2). Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         (3). Tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó chú trọng nêu bật những thành tựu và trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây.

         (4). Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; các phong trào thi đua yêu nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng bầu cử. Tuyên truyền kết quả bầu cử, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

         (5). Thực hiện tốt việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

         Các địa phương, đơn vị triển khai, tổ chức việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện, địa bàn cụ thể; có thể tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, trạm truyền thanh xã,phường, thị trấn; tại nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử có các pa nô, áp phích, khẩu hiệu, hỏi đáp phổ thông; tăng cường các bài viết về hoạt động bầu cử trên chuyên trang, chuyên mục của báo Trà Vinh, đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin của sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, thông qua tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật và các hình thức phù hợp khác. Đối với vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, cần phát huy việc sử dụng tiếng nói và chữ Khmer để tuyên truyền.

         Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền bầu cử, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân chắc rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./

                                                                                                                                                                                       Trần Bình Trọng

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 803
  • Tất cả: 439018