Tăng cường công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ
         Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá: Năm năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

         Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; thu ngân sách, huy động nguồn vốn phát triển xã hội tăng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực; sức khỏe của nhân dân được chăm sóc tốt hơn; các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm; An ninh chính trị được giữ vững, xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường. Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp kiện toàn, năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng lên.

         Những thành tựu nêu trên có sự đóng góp rất lớn của công tác dân vận, thể hiện ở những nội dung sau:

         Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai, quán triệt trong nội bộ Đảng và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận…như: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”;  Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo…Qua đó, đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới.

         Thứ hai, các cấp ủy tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cụ thể, đã nghiêm túc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”với nhiều cách làm sáng tạo, trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và tự giác của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 được thực hiện chặt chẽ; sau kiểm điểm có xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa, tập trung xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc; phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và kịp thời giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn, thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp..., góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

         Thứ ba, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh“về triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020,” tạo bước chuyển biến tích cực về công tác dân vận chính quyền. Tập trung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của Nhân dân; đổi mới lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

         Thứ tư, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Trà Vinh cùng cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” (phong trào này có sự tham gia tích cực của người dân, 5 năm qua, người dân đã đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm: tiền, đất đai, cây trái, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công… để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn, góp phần cho tỉnh hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trước một năm), phong trào thi đua “Chào mừng Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (năm 2017), “Chào mừng kỷ niệm 120 ngày thành lập tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (năm 2019 và 2020), gắn với, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

         Thứ năm, thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; chỉ đạo nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động Nhân dân, chú trọng hướng về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác nắm tình hình quần chúng được đổi mới, sát cơ sở, nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; phân công cán bộ tham gia sinh hoạt chi, tổ hội theo Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo và đội ngũ trí thức (hiện toàn tỉnh có 2.031 người có uy tín và lực lượng cốt cán) phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

         Những kết quả nêu trên đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của  các cấp ủy đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

         Bên cạnh những kết quả quan trọng nêu trên, có thể thấy công tác dân vận   trong những năm qua vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như:

         - Một số cấp ủy chậm ban hành văn bản cụ thể hóa, chậm sơ kết, tổng kết văn bản chỉ đạo về công tác dân vận (nhất là đảng ủy cơ sở), chưa thường xuyên kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận tại địa bàn.

         - Chính quyền, cơ quan Nhà nước có ngành, có nơi chưa kịp thời cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền, tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, còn biểu hiện thờ ơ, vô cảm trước những khóa khăn, bức xúc của Nhân dân, của doanh nghiệp.

         - Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đổi mới mạnh mẽ, kịp thời; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hiệu quả chưa cao, chưa tạo tác động tích cực làm chuyển biến chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị; việc tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân còn chậm, chưa đi vào chiều sâu; việc tổ chức, phát động phong trào có lúc còn hình thức, chất lượng một số mô hình “Dân vận khéo” về kinh tế - văn hóa - xã hội còn thấp, chưa thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; công tác nắm bắt tình hình và dư luận nhân dân từng lúc chưa kịp thời, chưa sát, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết còn nhiều hạn chế; vai trò của người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo chưa được phát huy đúng mức.

         Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 nêu nhiệm vụ công tác dân vận trong 5 năm tới là: Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò và sự tham gia của nhân dân trong xây dựng các cơ chế, chính sách của địa phương trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tinh. Nâng cao chất lượng trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tập trung xử lý những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Nêu cao vai trò gương mẫu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” , tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

         Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường  và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”và các văn bản có liên quan, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

         Hai là, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu  (theo Quy định 4495-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh”). Kiên quyết đấu tranh với quan điểm, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, phản động; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

         Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ảnh, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân; rà soát giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, những vấn đề phức tạp phát sinh, chưa đồng thuận cao cần tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu các cấp để vận động, giải thích, giải quyết thỏa đáng theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân”.

         Ba là, tiếp tục đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh theo Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, cụ thể là Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh“về triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch; nâng cao đạo đức công vụ, mở rộng việc thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với cơ quan hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với Nhân dân và giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người còn tồn đọng, chủ động ngăn ngừa, xử lý sớm các vấn đề có thể phát sinh phức tạp trong đời sống xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”.

         Bốn là, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và công tác tôn giáo, đặc biệt là Chỉ thị số 49-CT/TW và Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư, về  “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện công tác dân vận ở vùng có đông đồng bào Khmer và vùng đồng bào có đạo; đấu tranh phòng, chống các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. 

         Năm là, tạo sự chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đổi mới cách thức nắm tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đánh giá, dự báo kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội; làm tốt công tác tham mưu cũng như phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân gắn với công tác phát triển đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và thực tiễn ở cơ sở.

         Sáu là, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân được thông tin, tham gia ý kiến đóng góp, giám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mở rộng và tạo điều kiện cho các hoạt động tự quản như Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở...Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực; lựa chọn một số nội dung quan trọng để tập trung chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến thật sự và hiệu quả về công tác dân vận. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá và tổ chức các hội nghị trao đổi, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

         Bảy là, quan tâm xây dựng và củng cố bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có năng lực và đạo đức, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng làm công tác dân vận; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ làm công tác dân vận. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân vận, tiếp dân, đối thoại, xử lý những tình huống trong quan hệ với dân... nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần thái độ, ý thức phục vụ Nhân dân.

         Tám là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận, cụ thể là: Kế hoạch số 115-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường  và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận chính quyền; việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn”…/.

Phúc Bình

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 743
  • Tất cả: 439601