Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống
Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã đề ra những định hướng quan trọng cho nhiệm kỳ mới, đồng thời Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và trí tuệ để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. 

         Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Bứt phá - Phát triển”, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đại biểu tại đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm (có 46 cá nhân, tập thể đăng ký phát biểu, có 09 đại biểu được Đoàn Chủ tịch mời phát biểu tại hội trường), đã bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với mục tiêu tổng quát là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh; chú trọng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”.

         Đại hội cũng xác định một số chỉ tiêu quan trọng như: Hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 5.500 - 6.000 đảng viên. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Trong đó khu vực I tăng 2,35%; khu vực II tăng 14,48%, khu vực III tăng 7,69%; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng; có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 51% xã nông thôn mới nâng cao (trong đó có 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu); 7/7 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

         Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tựu to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

         Công tác nhân sự của Đại hội cũng được đánh giá đạt chất lượng cao. Đại hội đã bầu một lần đủ 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của Trung ương với cơ cấu nữ 07 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,28%, tỷ lệ cán bộ người dân tộc Khmer 07 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,28%. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy; bầu đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI ; đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, đồng chí Lâm Minh Đằng, Ủy viên Ban Thường vu Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Hẳn, Ủy viên Ban Thường vu Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

         Thay mặt các đồng chí vừa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nêu quyết tâm trước Đại hội: Sẽ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng và lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực, trách nhiệm trong công tác, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng. Luôn phát huy dân chủ, tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ Ban Chấp hành, làm hạt nhân trung tâm đoàn kết trong Đảng bộ, đoàn kết quân, dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Đổi mới phong cách và phương thức làm việc theo hướng chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân. Quyết tâm đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

         Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh là tiền đề quan trọng để Trà Vinh bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn. Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu:“…ngay sau Đại hội này, tất cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội. Khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra”.

         Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đi vào cuộc sống theo yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy và từng tổ chức đảng cần thực hiện những giải pháp sau:

 

         Thứ nhất, cấp ủy các địa phương, đơn vị phải xác định việc triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Khẩn trương chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội theo tinh thần Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo đúng tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 30/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) “Về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng trong nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng”, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm cao trên cơ sở quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội.

         Chú trọng phân công các đồng chí báo cáo viên có nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị quyết, có tư duy, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm, có kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng, bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác, sinh động nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, để Nghị quyết thật sự thấm sâu vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện việc tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cung cấp tài liệu liên quan đến việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội.

 

         Thứ hai, chú trọng chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ theo đúng Quy định số 259-QĐ/TU ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về “Việc triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng”. Thực hiện cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến (nơi có điều kiện) để đông đảo cán bộ, đảng viên được học tập, quá triệt.

 

         Thứ ba, một điểm mới trong Đại hội nhiệm kỳ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, là đại biểu đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội. Vì vậy, trong triển khai Nghị quyết, cần chú trong lồng ghép những nội dung cụ thể trong Chương trình hành động, để từng cấp, từng ngành thấy rõ trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, cũng như trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của các cấp, các ngành.

 

         Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp cùng sở Thông tin và Truyền thông chi đạo công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh; xây dựng chuyên mục “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống”. Các cấp ủy, tổ chức đảng thông qua Đài truyền thanh, Trạm truyền thanh, trang thông tin của huyện, thị xã, thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hình thức tuyên truyền trực quan như: Khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các hoạt động văn hóa - văn nghệ…thực hiện việc tuyên truyền Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân; giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân hiểu sâu, kỹ, thấu đáo nội dung Nghị quyết, từ đó thực hiện và vận dụng sáng tạo nội dung Nghị quyết vào tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị thúc đẩy quá trình đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống.

 

         Thứ năm, để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt yêu cầu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cả trong và sau quá trình triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội. Nội dung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực như: Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền  Nghị quyết của cấp ủy ; quy trình tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết (thời gian, nội dung, tài liệu,...); chất lượng báo cáo viên; số lượng đảng viên tham gia học tập; số lượng, chất lượng bài thu hoạch; việc xây dựng Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội (theo các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy), các hình thức tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân.  Mục đích của sự kiểm tra để kịp thời phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc, nhất là biểu hiện “lười học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; chấn chỉnh, góp ý những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu, có hình thức xử lý những tập thể, cá nhân chấp hành không nghiêm túc việc học tập Nghị quyết, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Chú trọng khâu sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết./.

Trần Bình Trọng

                                     Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 439282