Quán triệt những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia, dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia. 

         Theo đó, vấn đề an ninh quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống, mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính - tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường (thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước…), dịch bệnh. Lần đầu tiên Đại hội xác định vấn đề “an ninh con người”, và bảo vệ “an ninh con người” theo đó “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”. Ngoài ra, Đại hội XIII còn có những nhận thức mới, tư duy mới trên các lĩnh vực. Cụ thể là: 

         Về mục tiêu: Đại hội XIII xác định mục tiêu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Điểm mới ở đây là: “bảo vệ con người, an ninh con người” và “xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh” bằng các biện pháp mới hơn, mạnh hơn đó là: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại” .

         Về quan điểm, Đại hội xác định: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi… xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Đại hội nhấn mạnh “Bảo đảm cao nhất” để thống nhất trong tư duy nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

         Về phương hướng, Đại hội nêu: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”. Đại hội nhấn mạnh nội dung “an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” cho phù hợp với bối cảnh hiện tại.

         Về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Đại hội xác định: “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến”.

         Về kế sách bảo vệ an ninh quốc gia: Đại hội tiếp tục khẳng định vấn đề: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”, đồng thời nhấn mạnh: “Xác định chủ động phòng ngừa là chính”. Vì vậy, phải“Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”. 

         Về tiềm lực quốc phòng, an ninh: Đại hội xác định: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”. Đồng thời: “Có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh…”, thể hiện tư duy mới tạo ra cơ chế mở để phát huy cao nhất các nguồn lực xã hội nhằm xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh hơn.

         Về kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại: Đại hội khẳng định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”. 

         Về xây dựng lực lượng Công an nhân dân: Đại hội định hướng: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đại hội còn xác định: “Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đủ mạnh, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”.

         Về nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh: đó là lý luận “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay.([1])

         Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc gia, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định: “Chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phòng, chống khủng bố; giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng pháp luật các vấn đề, vụ việc phức tạp xảy ra, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, xúi giục tụ tập đông người gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “Xã hội đen”, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong tràoToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh và cứu nạn, cứu hộ”.[2]

         Để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bao trật tự an toàn xã hội được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cần thực hiện các giải pháp:

         Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tinh. Việc giáo dục an ninh quốc gia phải gắn với với giáo dục quốc phòng theo đúng các quy định, quy chế, chương trình, nội dung phù hợp cho từng đối tượng, chú trọng quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và mọi người dân đối với với đường lối, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, nhận thức đúng đắn về nguy cơ, các mối đe dọa; về bản chất, âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; khắc phục những biểu hiện chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác.

         Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Các cấp ủy Đảng lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt đối với các lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành tập trung thống nhất và phát huy quyền làm chủ của nhân dân dân, có sự tham mưu, hương dẫn cơ quan công an, lực lượng chuyên trách an ninh của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục thực hiện việc cấp ủy ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh hàng năm.

         Ba là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên cơ sở các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để đảm bảo cho việc xây dựng lực lượng và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đạt hiệu quả.

         Chỉ đạo cơ quan chức năng đổi mới các biện pháp phòng ngừa, đối sách đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh chống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của tỉnh. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt vấn đề khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kiên quyết triệt phá các ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp mới; tập trung lực lượng, phương tiện, phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá án, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.

         Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời uốn nắn, nhắc nhở, xử lý những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn do mình phụ trách.

         Bốn là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy tinh thần làm chủ, ý thức cảnh giác, phòng gian, bảo mật, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, hành động trong chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

         Năm là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Tập trung xây dựng lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá.

         Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là trách nhiệm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, trong đó lực lượng công an nhân dân từ tỉnh đến cơ sở làm nòng cốt.

                                                                                Phúc Bình


[1] Theo Đề cương học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia”.

[2] Tỉnh ủy Trà Vinh: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; trang 125, 126.

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 736
  • Tất cả: 439279