Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Trà Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa và giành thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân, đế quốc, giành chính quyền về cho Nhân dân, xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Hình ảnh: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945.

Ảnh tư liệu (TTXVN)

         Cuộc cách mạng Tháng Tám đã diễn ra thành công trong cả nước. Và ngày 25/8/1945 đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với Nhân dân các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa…tỉnh Trà Vinh trong bước ngoặt lịch sử của cả dân tộc. Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc Việt Nam nói chung, Nhân dân các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa…tỉnh Trà Vinh nói riêng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội...

          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công trên cả nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

         Qua 76 năm, những bài học kinh nghiệm quý giá của cuộc cách mạng tháng Tám luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục giành các thắng lợi vẻ vang.

         Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp với những chiến công vang dội như: trận Ô Đùng (25/4/1947); trận La Bang (16/12/1948); chiến dịch Cầu Kè (ngày 07/12/1949 - 16/01/1950); chiến dịch Trà Vinh (từ 25/3 - 08/5/1950)…góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, nhưng Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà đã phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, với phương châm bám đất, giữ làng”, “một tấc không đi, một ly không rời”, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị, quân sự, dân vận, tiến công và nổi dậy làm nên cuộc Đồng Khởi 14/9/1960, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh đặc biệt (1961 -1965), chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) với Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Việt Nam hóa chiến tranh (1969 - 1972), tiến lên Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa mùa Xuân năm 1975, Trà Vinh đã giải phóng cùng lúc với giải phóng Sài Gòn (vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975), cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 vang dội, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là thắng lợi của cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp tỉnh bạn Kompôngspư - Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Đó là thắng lợi trong khắc phục hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Là thắng lợi trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là từ khi tái lập tỉnh (5/1992) đến nay. 

         Gần 30 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự nổ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã giành nhiều thành tựu quan trọng: Giá trị tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng bình quân hàng năm trên 11%; đến cuối năm 2020, Quy mô nền kinh tế đạt 63.767 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - lâm nghiệp- thủy sản từ 77,91% năm 1992 giảm còn 30,73% năm 2020, công nghiệp - xây dựng từ 8,49% năm 1992 tăng lên 34,71% năm 2020, dịch vụ từ 13,6% tăng lên 28,21%. Thu nhập bình quân đầu người năm 1992 khoảng 730.000 đồng/người/năm, tăng lên 63,14 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2020.

         Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, năng suất, sản lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông - thủy sản ngày càng được nâng cao; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung theo quy hoạch; xây dựng được các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường; khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong sản xuất; cơ giới hóa, tự động hóa được đưa nhanh vào các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2020 đạt hơn 27.528 tỷ đồng. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội và vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 69/85 xã, 83,46% ấp và 94,58% hộ đạt chuẩn nông thôn mới.

         Sản xuất công nghiệp của tỉnh Trà Vinh phát triển vượt bậc trở thành một trong những ngành kinh tế chủ chốt của tỉnh. Giá trị sản xuất năm 1992 chỉ đạt 270 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 37.679 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 1992 đạt 702 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 33.566 tỷ đồng. Các dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... có bước phát triển theo hướng hiện đại. Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ các cơ sở lưu trú, hình thành và phát triển các điểm du lịch. Hàng năm thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 1992 thu đạt 40 tỷ đồng, năm 2020 thu ngân sách nhà nước đạt 15.031 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5.030,5 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm đều tăng, năm 2020 đạt 26.917 tỷ đồng. Các công trình đã đầu tư phát huy tác dụng tốt, tạo thêm năng lực sản xuất mới và tăng đáng kể kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

           Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển: Khoa học công nghệ được chú trọng đầu tư: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình, thể dục, thể thao phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được tốt hơn. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội, khi tái lập tỉnh, năm 1992, Trà Vinh có gần 20% hộ đói, 40% hộ nghèo, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều còn 1,82%. Chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được xây dựng theo hướng trong sạc, vững mạnh; khối đại toàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

         Phát huy những thành tựu đạt được, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI xác định mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh; chú trọng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với liên kết vùng, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững theo hướng xây dựng Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”.

         Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

            Một là,  kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ tình hình thực tiễn từng thời điểm để lựa chọn ưu tiên công tác phòng, chống dịch hoặc phát triển kinh tế - xã hội hoặc kết hợp giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

            Hai là, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa chủ yếu trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp địa phương có thế mạnh, đồng thời thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

         Ba là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, có sức cạnh tranh cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung phát huy các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư mạnh vào các khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, cảng biển, logistic, khai thác chế biến thuỷ hải sản và du lịch biển để Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm về kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy mạnh cơ cấu ngành công nghiêp theo hướng chuyển từ gia công, chế biến sang sản xuất toàn bộ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị; tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá lễ hội của các dân tộc để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

         Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực cho kinh tế nhà tăng trưởng nhanh và bền vững.

         Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, để tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; tập trung xây dựng thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp và định hướng là đô thị văn minh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh.

         Sáu là,  xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong công tác tham mưu và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phòng, chống khủng bố; giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng pháp luật các vấn đề, vụ việc phức tạp xảy ra, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế…, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai, dịch bệnh và cứu nạn, cứu hộ.

         Bảy là, thực hành và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ trực tiếp và vai trò tự quản của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

         Tám là, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí; tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng.

         Phát huy khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”, với ý chí tự lực tự cường, với khát vọng vươn lên và phương châm “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID – 19 hiện nay, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Trước mắt là hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

                                                                     Trần Bình Trọng

                                                         Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 439282