Một số kết quả ban đầu về tổ chức đại hội cấp cơ sở ở Trà Vinh
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 10/7/2019 về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, bộ phận giúp việc, tổ công tác,…; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn cụ thể hóa. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt được 7.561 cuộc, với 260.704 người tham dự, trong đó đảng viên là 41.285 người (đạt 98,76%), đồng thời ban hành văn bản để tổ chức triển khai thực hiện.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; thông qua tuyên truyền bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 04 điểm làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm toàn tỉnh. Các cấp ủy tập trung dự thảo văn kiện, chuẩn  bị nhân sự. Văn kiện của các đảng bộ, chi bộ đều thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến đóng góp theo quy định và được thông qua ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp mới tiến hành đại hội. Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ có bám sát đề cương và hướng dẫn của cấp trên, cơ bản sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể có tính khả thi; nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định được mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, một số chỉ tiêu đề ra đã thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đã đi sâu kiểm điểm vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, nhất là vai trò của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, rút ra được nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục phù hợp. Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện của cấp trên cơ bản đã tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hưu trí, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân. Các bài tham luận tại đại hội được chuẩn bị khá tốt, bảo đảm được thời gian phát biểu theo quy chế làm việc của đại hội, nội dung đóng góp phong phú: đóng góp cho báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, phản ánh thực tế một số lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm (nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới, phường đô thị văn minh; bảo vệ môi trường sinh thái; công tác giảm nghèo bền vững; nhiệm vụ chính trị của ngành; công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác phối hợp giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...)

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo Kế hoạch số 134-KH/TU và Quy định số 3053-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lập hồ sơ nhân sự đúng theo quy định. Việc giới thiệu nhân sự ứng cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra bảo đảm số dư theo quy định. Các đảng bộ, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá nhân sự và tổ chức thực hiện quy trình 05 bước về công tác nhân sự đại hội theo đúng Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 28-HD/BTCTU ngày 23/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho cả 02 đối tượng: nhân sự tái cử cấp ủy, nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy.

Từ ngày 17 đến ngày 27/02/2020, các đảng bộ, chi bộ cơ sở là điểm chỉ đạo của tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quá trình diễn ra đại hội bảo đảm tiến độ theo nội dung chương trình, thực hiện đúng nội quy, quy chế đại hội đã đề ra. Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện theo đúng quy định, phát huy được dân chủ, bảo đảm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử đạt yêu cầu đề ra; các đồng chí trong ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tái cử đều trúng cử cấp ủy khóa mới đạt tỷ lệ cao; cơ bản đảm bảo về tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc. Đại hội đã bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; ban chấp hành đã bầu đủ ủy viên thường ủy, bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy và ủy viên kiểm tra.

Thành công của đại hội đã cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nắm chắc thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Chí Thành

                                                                      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 746
  • Tất cả: 439604