Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên.
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên.


      

 L      LIÊN HIỆP CÁC HỘI  KHOA HỌC                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VÀ KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

          Số:      /QĐ-LHH   Trà Vinh, ngày       tháng 3 năm 2013  

                                                                       

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ Ban Thông tin,

phổ biến kiến thức và Hội viên

 

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

TỈNH TRÀ VINH

 

- Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “Về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh”;

- Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018;

- Thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày 05/3/2013;

- Theo đề nghị của Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều I. Chức năng:

Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp hội về công tác thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên trong hệ thống Liên hiệp hội tỉnh.

Điều II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về công tác thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên của Liên hiệp hội tỉnh.

2. Tổ chức xây dựng các văn bản liên quan đến công tác thông tin, phổ biến kiến thức và hội viên của Liên hiệp hội tỉnh.

3. Điều hoà, phối hợp hoạt động thông tin, công tác phát triển hội viên ở các Hội thành viên.

4. Tổ chức biên tập và phát hành Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” của Liên hiệp hội tỉnh.

5. Tổ chức các chương trình tuyên truyền và phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội tỉnh; Tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh và kết quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp hội tỉnh bằng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền.

6. Tổ chức xây dựng và quản lý tư liệu khoa học-công nghệ và các dạng tư liệu khác của Liên hiệp hội tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu về lưu trữ và khai thác thông tin.

7. Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo thông tin nội bộ trong hệ thống Liên hiệp hội tỉnh và thông tin hai chiều giữa Liên hiệp hội tỉnh với các Sở, Ban ngành liên quan và toàn xã hội.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động chuyên môn của Liên hiệp hội tỉnh.

9. Tổ chức công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là lĩnh vực khoa học và công nghệ và huy động các hội thành viên tham gia các cuộc vận động do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và UB MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp hội tỉnh giao.

Điều III. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Liên hiệp hội, Trưởng Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- LHHVN;                                                                                                                    CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;                                                                         

- Sở Nội vụ;

- Như Điều III;                                                                               

- Thành viên BCH LHH;

- Các Hội thành viên;                                                                   

- Lưu: VP LHH.                                                                                                       Trần Bình Trọng


Tin khác
TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813