Tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA
Ngày 17/6, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp góp ý cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA. 

VUSTA tiếp tục họp về Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động để chuẩn bị trình Ban Bí thư

         Tại cuộc họp, TSKH Phan Xuân Dũng cùng các đại biểu triển khai việc tiếp thu, chỉnh lý Đề án, báo cáo tiếp thu giải trình; Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến góp ý Đề án của các Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành, Hội đồng Trung ương. Từ đó, so sánh Đề án cũ và mới để nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ, chính xác.

          TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh, VUSTA là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, có sứ mệnh đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với trí thức, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, của giới trí thức KH&CN Việt Nam. Vì vậy, việc lấy ý kiến cho Đề án tổ chức bộ máy và hoạt động của VUSTA là rất quan trọng và cần thiết.

         Mục tiêu của Đề án là: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam thực sự vững mạnh, đoàn kết, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. 

         Ghi nhận các ý kiến góp ý, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị các phòng ban sớm hoàn thiện Đề án để khi trình, trình Ban bí thư Trung ương Đảng không bị sai sót. Nếu bị sai thì cá nhân, phòng ban phụ trách phần được phân công thực hiện phải chịu trách nhiệm./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 839
  • Tất cả: 439179