Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành công rất tốt đẹp. Ban Biên tập vusta.vn xin gửi tới bạn đọc toàn văn bài phát biểu bế mạc của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng tại Hội nghị quan trọng này (Đầu đề do BBT đặt):

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng (ảnh L.H)

         Kính thưa Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

         Kính thưa Đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, bộ ngành Trung ương;

         Kính thưa các nhà khoa học; thưa các quý vị đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trên cả nước.

         Sau một buổi làm việc rất tích cực, liên tục, khẩn trương, dân chủ, rất trách nhiệm và hiệu quả cao, Hội nghị của chúng ta đã được nghe 8 ý kiến trên 40 ý kiến đăng ký phát biểu, tham luận của các đồng chí đại diện các cơ quan Bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp KH&CN tại 62 điểm cầu (điểm cầu Đồng Nai do dịch bệnh nên không kết nối được). Đặc biệt Hội nghị đã rất vinh dự được Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc và toàn diện đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nói riêng, của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước nói chung.

         Vì điều kiện thời gian, nên nhiều tham luận, nhiều ý kiến đã đăng ký phát biểu nhưng chưa được trình bày tại Hội nghị, xin đề nghị các đồng chí gửi lại Ban tổ chức Hội nghị để tổng hợp in thành Kỷ yếu Hội nghị.

         Hội nghị của chúng ta hôm nay là biểu tượng sinh động của sự đồng tâm, nhất trí của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của toàn thể hệ thống chính trị, của toàn dân trong trận chiến này.

          Xin cảm ơn và chia sẻ khó khăn, hy sinh mất mát của lực lượng y bác sĩ, bộ đội, công an, dân phòng, nhà báo, các nhà hảo tâm, thiện nguyện, các cháu tình nguyện viên đã không quản ngày đêm nơi tuyến đầu, đối đầu với gian nguy vất vả để phòng, chống dịch, đóng góp công sức, tiền bạc, dấn thân vào trận tuyến cam go, phức tạp này để sớm đưa nước ta trở lại cuộc sống an lành.

         Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, tôi xin tổng hợp từ 8 ý kiến đại biểu đã phát biểu, 20 ý kiến đăng ký đã tập hợp trong báo cáo gửi các đồng chí, 10 ý kiến đăng ký phát biểu qua tin nhắn tại Hội nghị, đặc biệt là chỉ đạo của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, từ đó xin được nhấn mạnh một số nội dung sau:

         (1) Xin được ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam xác định rõ hơn trách nhiệm của mình để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam sẽ cùng với cấp ủy của các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ thực hiện 6 nhiệm vụ và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII đề ra với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Đồng chí Thủ tướng đã chỉ đạo. Đoàn Chủ tịch và mỗi hội thành viên sẽ hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

         (2) Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải chủ động, tích cực hơn nữa để góp phần phát triển KH&CN lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại; tạo động lực mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, làm cho KH&CN thực sự trở thành động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng; vượt qua khó khăn của đại dịch Covid 19.

         (3) Liên hiệp Hội Việt Nam cần phấn đấu cao hơn nữa để luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng, tập hợp đội ngũ trí thức Việt Nam; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

         Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phát động, cả hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

         (4) Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến hết mình của đội ngũ trí thức; đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào cuộc sống; tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong xây dựng chính sách và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; chủ động tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tập hợp, đoàn kết và phát huy hiệu quả tiềm lực của đội ngũ trí thức nước nhà.

         (5) Tiếp tục xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước. Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và các hội ngành thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc.

         Kính thưa Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng tất cả các Quý vị,

         Với thành công to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, với khát vọng vươn lên của quốc gia, của dân tộc, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

         Đến đây, Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp trong bối cảnh đất nước đang phải gắng hết sức để chống lại đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế; Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà xin cảm ơn sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đáp lại sự tin tưởng đó, có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

         Xin kính chúc Đồng chí Phạm Minh Chính, các Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các vị đại diện các ban, bộ ngành Trung ương dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thắng lợi hơn nữa.

         Chúc các Đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, các nhà khoa học và tất cả các quý vị đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường này và tại các điểm cầu trong cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho Đảng, cho đất nước, cho dân tộc.

         Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đồng chí Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, các vị đại diện các ban, bộ ngành Trung ương đã dành thời gian quý báu tham dự Hội nghị.

         Cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Hội nghị này.

         Cảm ơn các cán bộ, kỹ thuật viên của Trung tâm Hội nghị quốc tế và tại các địa phương đã giúp đỡ tổ chức, thiết lập đường truyền trực tuyến để Hội nghị thành công tốt đẹp. Cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông đã quan tâm tham dự và đưa tin. Cảm ơn Tập đoàn GFS, Công ty Gốm Đất Việt và các doanh nghiệp KH&CN đã đồng hành cùng Ban tổ chức Hội nghị. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.

         Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 839
  • Tất cả: 439179