Liên hiệp Hội tiếp tục sáng tạo đổi mới trong hoạt động
Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, trở ngại, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng

và các ủy viên Đoàn Chủ tịch LHHVN khóa VIII

         Các Ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành trong cả nước, sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; cán bộ, hội viên trong toàn hệ thống cả nước, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp một phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước nâng cao và khẳng định vị thế của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị của đất nước ta.

          Kết quả nổi bật và rõ nét là không ngừng phát triển tổ chức và hội viên theo hướng chú trọng về chất lượng. Đến nay cả 63 tỉnh, thành phố tổ chức Liên hiệp Hội đều đã được thành lập và kiện toàn từng bước đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả; công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học; các nhà quản lý đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước cả về chính trị, tư tưởng, cả về chuyên môn ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả; thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện một bước rất cơ bản.

Sự đồng lòng nhất trí văn kiện của các đại biểu tham dự đại hội LHHVN lần thứ VIII

         Các hoạt động công tác chuyên môn như công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Truyền thông phổ biến kiến thức; Khoa học Công nghệ và môi trường; Hợp tác quốc tế; Giáo dục - đào tạo; công cuộc xóa đói giảm nghèo không ngừng được đổi mới về hình thức, nội dung theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương; hợp tác trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng theo hướng đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực nhằm đóng góp nhiều hơn cho đất nước và người dân.

         Bên cạnh những kết quả và thành tích nổi bật đó, Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. những hạn chế, tồn tại, nhiều việc chưa làm được, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, cũng là điều tất yếu của một tổ chức, đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển và những kết quả và thành tích của chúng ta đạt được trong nhiệm kỳ qua vẫn là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá cho cả hệ thống chúng ta tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó với tinh thần “Tăng cường đoàn kết, tập hợp; phát huy dân chủ; không ngừng sáng tạo, đổi mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội ngày càng phát triển toàn diện vững mạnh.

         Trong nhiệm kỳ 5 năm (2021 -2025) trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, khó khăn: Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi thế giới, phần lớn là các nước nghèo; biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thời tiết khí hậu cực đoan tiếp tục xảy ra với cường độ dày hơn, nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội nước ta; các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa tiếp tục tác động nhiều chiều tới Việt Nam khi mà chúng ta đã, đang và tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; khoa học - công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm thay đổi toàn diện cục diện quốc tế sẽ vừa là cơ hội, động lực phát triển đất nước, đồng thời đang tạo áp lực rất lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển nước ta.

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội VIII

         Trong bối cảnh đó, hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đang có nhiều thuận lợi cơ bản như: Nền tảng của kết quả hoạt động của chúng ta trong nhiều năm qua như những kinh nghiệm quý giá; tiếp tục được Đảng, Nhà nước ủng hộ, tạo điều kiện, cam kết mạnh mẽ bằng các Chỉ thị, Nghị quyết, gần đây nhất là Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Đại hội XIII của Đảng đã ban hành Nghị quyết Đại hội với quan điểm, đường lối, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn tới và trước mắt trong 5 năm tới. Trong đó có nhiều mục tiêu, nhiệm vụ liên quan tới phát triển khoa học - công nghệ; xây dựng đội ngũ trí thức. Đó vừa là môi trường thuận lợi cho Liên hiệp Hội Việt Nam củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức và hội viên; tập hợp trí thức; đẩy mạnh các hoạt động để chúng ta đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho đất nước, nhưng đồng thời đây cũng chính là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước cho Liên hiệp Hội.

         Để sớm và sẵn sàng triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cũng như Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, Liên hiệp Hội Việt Nam hi vọng Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật tạo động lực mạnh mẽ phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, tập hợp, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, đóng góp của giới trí thức khoa học - công nghệ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo chủ trương, đường lối, định hướng mục tiêu Đảng ta đã vạch ra. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện địa vị chính trị, pháp lý của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành Luật về Hội hoặc sửa đổi Nghị định hiện hành; quyết định mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan thường trực Liên hiệp Hội ở tất cả các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

         Đối với Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các Ban, Bộ, Ngành có liên quan tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan tới tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ công tác được giao và hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội trong thời gian tới. Đồng thời sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm để chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, trong đó có Liên hiệp Hội các tỉnh, thành tổ chức thực hiện.

         Với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh thành trong cả nước cần sớm tổ chức, quán triệt tinh thần tới cán bộ, hội viên trong toàn hệ thống, đồng thời chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhất./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 811
  • Tất cả: 439026