Họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 3 – khóa VIII
Ngày 25/12/2021, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến cuộc họp Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 3 (khóa VIII) dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

         Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí: Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch; đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cùng 17 Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

         Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, cách đây vừa tròn 01 năm, ngày 25/12/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Hà Nội. Vượt qua những khó khăn thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng hết sức to lớn của đại dịch COVID-19, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp, với tình thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, hội viên, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021

         Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; Hoạt động tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021; Tờ trình của Thường trực Đoàn chủ tịch trình Đoàn chủ tịch về xin ý kiến việc kết nạp hội thành viên, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

          Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) và Chương trình công tác năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, trong thời gian qua toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều công việc, hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

         Đồng chí Chiến cho biết thêm, nhằm phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh hơn nữa, trong năm 2021, Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm tăng cường vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các chương trình phối hợp hoạt động đã ký.

         Quan tâm tới việc củng cố tổ chức các hội thành viên, nhất là các liên hiệp hội địa phương trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các hội thành viên trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

         Và đồng chí Chiến cho hay, năm 2022 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội khóa VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam. Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2021, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội VIII, Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và Định hướng phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam đến năm 2030 như:

         Triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (số 39-CTr/ĐĐLHHVN ngày 22/7/2021); Kế hoạch của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (số 16-KH/ĐĐLHHVN ngày 02/6/2021). Tiếp tục thực hiện kế hoạch làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

         Báo cáo Ban Bí thư xem xét, sớm thông qua Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để tổ chức triển khai trong toàn hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Tổ chức thực hiện các Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Ban, Bộ, ngành Trung ương; chủ động ký kết thêm Chương trình hợp tác với các cơ quan, tổ chức khác nhằm tạo cơ sở pháp lý, nguồn lực và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

         Tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tham mưu sớm ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Diễn đàn khoa học của trí thức khi tham gia tư vấn, phản biện.

         Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Thông báo số 115/TB-BTGTW ngày 04/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đẩy mạnh công tác truyền thông kết quả hoạt động của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đối với toàn xã hội.

         Lập phương án đưa vào sử dụng và quản lý hiệu quả Tòa nhà trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại lô D20, Khu đô thị mới quận Cầu Giấy, Hà Nội.

          Chia sẻ về công tác kiểm tra khóa VIII, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến tích cực, được coi trọng và đã từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra được củng cố, hoàn thiện. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới hoạt động hướng dẫn để tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm là chính.

         Công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức, tứng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt nam và các hội thành viên.

         Tuy nhiên theo đồng chí Thao, vẫn còn một số hạn chế như nội dung kiểm tra của các hội thành viên chưa phong phú, chưa đồng đều ở các hội, chủ yếu mới đi vào kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và việc thực hiện chương trình công tác của hội và chi hội thành viên; sự phối hợp, liên kết ngang và dọc giữa các Ban Kiểm tra của hội thành viên chưa thường xuyên, chặt chẽ; phần lớn thành viên kiểm tra đều là kiêm nhiệm, một số ủy viên còn đương chức, một số tuổi cao, thời gian dành cho công tác kiểm tra ít; nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra chưa sâu, hoạt động của các thành viên kiểm tra chủ yếu dựa vào năng lực và nhiệt tình công tác; kinh phí và điều kiện đảm bảo cho công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế, thậm chí có hội không có khoản mục dành cho hoạt động kiểm tra, một số hội các thành viên kiểm tra chưa có chế độ phụ cấp trách nhiệm và công tác phí phù hợp cho một số ủy viên khi nhận nhiệm vụ quan trọng. Một số hội có các hội thành viên phân bố rải rác khắp nước nên công tác kiểm tra hội gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí cho hoạt động này.

         Trong Tờ trình của Thường trực Đoàn chủ tịch trình Đoàn chủ tịch về xin ý kiến việc kết nạp hội thành viên, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, đồng chí Thao cũng cho biết thêm, về nhân sự bổ sung vào Hội đồng Trung ương gồm có 2 đồng chí đó là đồng chí Chu Văn Quyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp Hội bia - rượu - nước giải khát Việt Nam.

          Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao kết quả mà Liên hiệp Hội đạt được trong năm 2021, mặc dù Covid-19 nhưng Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn triển khai các hoạt động rất tốt. Và đồng chí Nhạ cho biết thêm, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có kế hoạch về công tác trí thức, đây là nhiệm vụ rất lớn.

         Và theo đồng chí Nhạ, Liên hiệp Hội cần phải tăng cường phối hợp với các bộ ban ngành, các đơn vị địa phương để nâng cao hoạt động của mình hơn nữa.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung trên, tuy nhiên các đại biểu cũng đồng ý thống nhất về các báo cáo mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày tại cuộc họp. Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nên chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ việc củng cố, phát triển, tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

 

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 746
  • Tất cả: 439604