Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 7
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 7, khóa VII. GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

         Phát biểu khai mạc tại hội nghị, GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, trong 5 năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức KH&CN ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào việc củng cố, phát triển đội ngũ trí thức và các hội của trí thức, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

         GS Minh cho biết thêm, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 06/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ngày 16/4/2010 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), đạt được những kết quả quan trọng và tích cực trên nhiều mặt công tác. 

TS Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

         Theo báo cáo về nội dung Văn kiện Đại hội VIII, TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KH&CN được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước.

TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

         Tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương từng bước củng cố, phát triển; số hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc tăng lên đáng kể, thu hút được trên 3,7 hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức; 15% Liên hiệp hội tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
         Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú; hoạt động tôn vinh trí KH&CN tiêu biểu được Liên hiệp Hội Việt Nam khởi xướng và lan tỏa tới nhiều hội thành viên; Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức được triển khai thường xuyên góp phần tạo môi trường mới để thu hút nhiều trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông Mai Hà – Hội sở hữu trí tuệ


         Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như thiếu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, các hoạt động đối với hội thành viên; công tác quản lý, hỗ trợ các tổ chức KH&CN chưa được quan tâm đúng mức.
Các hội ngành thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế; nội dung và hình thức hoạt động chưa hấp dẫn trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Cơ chế vận hành của một số Liên hiệp hội địa phương và một số Hội ngành toàn quốc chưa năng động, đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Hữu Dũng – Hiệp hội nuôi biển Việt Nam


           Hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có. Một số hội ngành thành viên chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật; thiếu sự chủ động kết nối và hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.
         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về Đề án công tác nhân sự Đại hội VIII do TS Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày và báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức, tuyên truyền, chương trình Đại hội VIII do TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày.

Toàn cảnh buổi hội nghị

         Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị và giải pháp cần làm cho nhiệm kỳ 2021-2026 như rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam theo hướng tăng cường, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa các tổ chức trong toàn hệ thống.
         Nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần giỏi một việc biết nhiều việc, đặc biệt năng lực đoàn kết tập hợp, tinh thần phục vụ, ý thức vì sự phát triển chung của toàn hệ thống.
         Tăng cường quản trị nội bộ, từng bước tin học hóa công tác quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; nâng cao năng lực tập hợp, điều hòa và phối hợp của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các hội thành viên và đơn vị trực thuộc, đặc biệt cần kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của văn phòng, các ban của Cơ quan Trung ương để đảm bảo tốt chức năng tham mưu cho Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam; tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ hiệu quả các tổ chức KH&CN trực thuộc, cơ quan báo chí và nhà xuất bản, quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật; quan tâm đến quyền lợi của hội ngành thành viên, của trí thức hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ.

         Giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp rà soát hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất vai trò, vị trí chính trị - xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương trong toàn hệ thống chính trị; xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương; quy định việc đặt hàng của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ các hội ngành thành viên, các tổ chức trực thuộc trong các hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước về KH&CN, GD&ĐT, BVMT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.
Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam phải chủ động đề xuất chủ trì các hoạt động lớn như diễn đàn khoa học cấp quốc gia; tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án cấp quốc gia; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức và hoạt động các mạng lưới chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động trong các hội thành viên và tổ chức trực thuộc; tăng cường giao ban theo khu vực; tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ các hội ngành thành viên và tổ chức trực thuộc; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ủy viên Hội đồng Trung ương, cán bộ làm công tác vận động trí thức của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên, tổ chức trực thuộc.
         Chú trọng công tác tham mưu, phối hợp xây dựng và đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, địa phương, trường đại học, tập đoàn kinh tế; hỗ trợ các Liên hiệp hội địa phương, hội ngành thành viên xây dựng, triển khai, nhân rộng các chương trình phối hợp với bộ chủ quản, sở, ngành địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành địa phương về vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương trong hệ thống chính trị./.

Nguồn: Liên hiệp hội Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 841
  • Tất cả: 439181