Đại hội XIII – Đại hội của ý Đảng, lòng dân, niềm tin và sự đổi mới
Diễn ra trong thời điểm đặc biệt và bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt trước Đại hội

         Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch.

         Đại hội XIII diễn ra sau hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hơn 75 năm sau khi thành lập nước và hơn 35 năm kể từ khi đổi mới.

         Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

         Về bối cảnh thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội XIII khi thế giới đang trải qua những chuyển biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt so với các giai đoạn trước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tiếp tục diễn ra mạnh mẽ hơn, mở ra những không gian phát triển mới rộng lớn và cả những thách thức mới cho loài người, mỗi quốc gia, cộng đồng và mỗi cá nhân. Đại dịch COVID-19 bùng nổ theo cách thức khó ai lường trước được và gây ra những hậu quả, hệ quả chưa từng có.

         Những thành tựu đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra, những tồn tại và hạn chế, bối cảnh đất nước và thời đại, những vấn đề đặt ra, những câu hỏi cần trả lời, thời cơ và thuận lợi, thách thức và khó khăn…, tất cả đều được đặt lên bàn nghị sự của Đại hội. Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, các đột phá chiến lược… Và lần đầu tiên, văn kiện Đại hội Đảng đề cập tới “hai mục tiêu 100 năm” với yêu cầu “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội

         Cùng với đó, Đại hội đã lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII – “bộ tư lệnh tối cao” của cả dân tộc trong giai đoạn phát triển sắp tới. Đặc biệt, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII để giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Kết quả, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điều này một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Trung ương, khẳng định cho nhận định về Người đứng đầu Đảng, Nhà nước: Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

         Có thể khẳng định, Đại hội XIII – Đại hội của ý Đảng, lòng dân, niềm tin và sự đổi mới, đã trở thành điểm hội tụ về tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước, niềm tin và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, điểm hội tụ về uy tín của Đảng, của Trung ương và Người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Đại hội cũng trở thành điểm hội tụ của lịch sử, khi tổng kết chặng đường cách mạng đã qua và hướng tới những cột mốc trọng đại: 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 100 năm thành lập Đảng; 100 năm thành lập nước.

         Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

         Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

         Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930-03/02/2021) và đón Xuân Tân Sửu đang về, mang theo những điều tốt lành, Đại hội XIII của Đảng càng nhân lên niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc vào tương lai tươi sáng của đất nước.

         Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao – trích Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 841
  • Tất cả: 439181