Thể lệ Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021)
Thể lệ Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021)

             UBND TỈNH TRÀ VINH                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                BAN TỔ CHỨC HỘI THI                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH                          

             TRÀ VINH LẦN THỨ 6 (2020 - 2021)                                                                                     

                                                                             

                                                                                                                     

THỂ LỆ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 6 (2020 - 2021)

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC, ngày      tháng     năm 2020

của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6)

 

 


Căn cứ Công văn số 229/LHHVN, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021) và Quyết định số 349/QĐ-LHHVN, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021);

Căn cứ Công văn số 1754/UBND-CNXD, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021);

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021).

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021) xây dựng Thể lệ Hội thi, như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021) (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của Nhân dân toàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật hay, tiến bộ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân người Việt Nam trong tỉnh Trà Vinh, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Trà Vinh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội tại Trà Vinh từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức ở Trà Vinh đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo các giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó. Đồng thời, ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp đó là nhóm tác giả tạo ra.

3. Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi: (Trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi;

- Tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc;

- Địa chỉ nơi cư trú;

- Điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp đó là nhóm tác giả tạo ra (Trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu đăng ký dự thi tối đa 05 tác giả bao gồm người đúng ra làm đại diện).

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng: Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng; đã được áp dụng trong thực tế;

- Hiệu quả kinh tế: Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;

- Hiệu quả kỹ thuật: Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

- Hiệu quả xã hội: Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…

3. Toàn văn giải pháp dự thi:

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa…

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7. Cấp phát và nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Cấp phát hồ sơ dự thi:

Mọi tổ chức, cá nhân dự thi có thể tải hồ sơ dự thi trên trang tin điện tử của các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thi hoặc nhận hồ sơ trực tiếp tại:

- Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh: Số 919 - đường Phan Đình Phùng - K1 - P7 - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh: Số 38 - Nguyễn Thái Học - P1 - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Địa điểm nộp, nhận hồ sơ dự thi:

Mọi tổ chức, cá nhân tham gia dự thi nộp hồ sơ dự thi theo hai hình thức sau:

- Nộp qua đường bưu điện: Đối với những giải pháp dự thi không có gửi kèm theo mô hình, sản phẩm mẫu.

- Nộp trực tiếp: Đối với những giải pháp có kèm theo mô hình, sản phẩm mẫu.

* Địa điểm nhận hồ sơ dự thi:

- Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh: Số 919 - đường Phan Đình Phùng - K1 - P7 - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh: Số 38 - Nguyễn Thái Học - P1 - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Hỗ trợ, tư vấn tác giả dự thi: Ông Trần Văn Vũ, điện thoại: 0294. 3500183, di động: 0916109201; Ông Trần Văn Đông, di động: 0968800877; Ông Nguyễn Hiền Hưng, di động: 0946268068.

Email: lhhtravinh@gmail.com

Website: http://lhhkhkt.travinh.gov.vn

3. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021.

- Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

- Lễ trao giải thưởng vào tháng cuối 8 năm 2021.

- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng các sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 01 tháng nếu người dự thi có yêu cầu.

- Những hồ sơ dự thi đoạt giải nhất, nhì sẽ được Ban Tổ chức tuyển chọn để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách chấm điểm từng tiêu chí theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9. Cơ cấu giải thưởng

- 03 giải nhất, mỗi giải trị giá:                                      40.000.000đ

- 05 giải nhì, mỗi giải trị giá:                                        32.000.000đ

- 06 giải ba, mỗi giải trị giá:                                          24.000.000đ

- 12 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:                          8.000.000đ

Ban Tổ chức quyết định khen thưởng các giải pháp đoạt giải và đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức Hội thi trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Giám khảo và Thường trực Ban Tổ chức Hội thi. Các tác giả đoạt giải nhất, nhì và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức Hội thi sẽ được Cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Điều 10. Kinh phí cho Hội thi

Kinh phí tổ chức Hội thi được sử dụng từ nguồn kinh phí được phân bổ trong năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2018 quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

- Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

- Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ.

- Ban Tổ chức Hội thi xem xét, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ cho tác giả muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

- Toàn bộ nội dung khoa học, công nghệ của các giải pháp dự thi phải được giữ bí mật. Mọi thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Hội đồng Giám khảo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh và các thành viên Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Thể lệ này.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Thể lệ đã được Ban Tổ chức Hội thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Tổ chức kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức Hội thi tổng hợp, xin ý kiến Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế./.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI

Trần Bình Trọng

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 439282