Phiếu đăng ký dự thi

 

 

 

Mẫu 01: HTSTKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH

LẦN THỨ 8 (2024 - 2025)

 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

           TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 8 (2024 - 2025)

 

A. Tôi tên là:…………………..........................................................................................

- Trình độ học vấn:………………………………………………………………………..

- Học hàm, học vị (nếu có):……………………………………………………………….

- Quốc tịch:……………................................................Giới tính: Nam (Nữ):....................

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………… ..Dân tộc:………………………………….

- Đơn vị công tác (nếu có):………… …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

- Email:………………………............................................................................................

- Địa chỉ nhà riêng:………………………………………………………………………..

- Điện thoại:…………………………….Di động:………………………………………..

Là tác giả (hoặc đại diện đồng tác giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp):……...………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

B. Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu):

1. Phiếu đăng ký dự thi                        4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu

2. Bảng mô tả giải pháp dự thi            5. Các tài liệu khác   

3. Toàn văn giải pháp dự thi

C. Lĩnh vực dự thi:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông                    

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải □   

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng                                     

4. Nông lâm  ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

5. Y dược                                                                       

6. Giáo dục và đào tạo                                                      

D. Danh sách đồng tác giả (Tối đa 03 tác giả, bao gồm người đứng tên đại diện):

            Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 (2024 - 2025) cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

 

TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi công tác

% đóng góp

Chức danh trong giải pháp

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

100%

 

 

 

  

            Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 (2024 - 2025). Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

                                                                                                                                                               ………….,ngày........tháng..........năm 20…...

          CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN                                                                                                                                  TÁC GIẢ

              (hoặc chính quyền địa phương)                                                                                                                      (hoặc đại diện tác giả)

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý ghi Phiếu đăng ký dự thi:

- Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu, mục điện thoại ghi số điện thoại của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

- Danh sách đồng tác giả: Nếu sản phẩm, giải pháp của nhóm tác giả thì ghi danh sách không quá 03 tác giả (gồm người đứng tên đại diện), ghi phầm trăm đóng góp và ký tên cam kết của tác giả.

- Lĩnh vực dự thi: Chỉ ghi 01 lĩnh vực và đúng với Thể lệ.

- Mục chứng nhận của cơ quan: Xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương.

 

 

Mẫu 02: HTSTKT

 

 

 BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

 

A. TÊN GIẢI PHÁP DỰ THI: Thể hiện vắn tắt đối tượng được hình thành từ giải pháp (ghi thống nhất với Phiếu đăng ký dự thi).

B. MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

I. Thuyết minh về các giải pháp kỹ thuật đã biết

- Thuyết minh tóm tắt về nội dung các giải pháp kỹ thuật tương tự với giải pháp dự thi đã có ở trong nước hoặc nước ngoài (sơ đồ nguyên lý, cấu tạo, đặc điểm kỹ thuật...).

- Thuyết minh về các ưu, nhược điểm của các giải pháp kỹ thuật đã biết, trong đó cần nêu rõ những hạn chế mà giải pháp dự thi khắc phục được.

- Trường hợp không có thông tin về các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết, cần thuyết minh cơ sở thực tế hoặc lý thuyết để sáng tạo ra giải pháp dự thi.

II. Thuyết minh nội dung giải pháp kỹ thuật dự thi

- Trong phần này cần mô tả đầy đủ và rõ ràng về nội dung, bản chất của giải pháp dự thi, đặc biệt nêu rõ đã khắc phục được những nhược điểm nào, đã cải tiến những chỉ tiêu nào của các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có):

+ Về nội dung giải pháp: Thuyết minh rõ về mục tiêu của giải pháp, phương pháp và nội dung tiến hành, thông tin rõ về sản phẩm đạt được của giải pháp (quy trình, phương pháp, thiết bị…), các thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đạt được, v.v…

+ Về bản chất giải pháp: Thuyết minh về nội dung kỹ thuật cốt lõi nhất nhằm đạt được mục tiêu của giải pháp. Đây cũng chính là điểm mới, khác biệt so với các giải pháp tương tự đã biết.

- Nếu giải pháp là sáng tạo mới hoàn toàn thì mô tả rõ bản chất giải pháp, xác định tính mới so với các giải pháp có tính năng tương tự.

- Phần mô tả có thể kèm những tính toán về kỹ thuật, hình ảnh, đĩa dữ liệu, bản vẽ, sơ đồ, phương pháp tính toán để minh hoạ. 

III. Tính mới và tính sáng tạo của giải pháp dự thi

- Thuyết minh về những điểm mới, điểm sáng tạo của giải pháp so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết (mới về nguyên lý, kết cấu, quy trình, phương pháp, sản phẩm mới, hoặc cải tiến một khía cạnh kỹ thuật của những vấn đề trên…).

- Nếu giải pháp là sáng tạo mới hoàn toàn thì cần nêu rõ tính mới đã được hình thành trên cơ sở nào.

- Phân tích về các mức độ của tính mới (theo nghiên cứu đánh giá của tác giả): mới trong phạm vi đơn vị; trong phạm vi ngành lĩnh vực; trong tỉnh; trong nước; thế giới.

IV. Khả năng áp dụng

- Thuyết minh rõ giải pháp đã được nghiên cứu và áp dụng ở giai đoạn nào:

+ Đã được sản xuất thử nghiệm: Nêu kết quả sản xuất thử và chứng minh có khả năng áp dụng có hiệu quả vào thực tế.

+ Đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống: Nêu rõ tình hình áp dụng vào thực tiễn (số lượng, quy mô, địa điểm, kết quả áp dụng, phạm vi áp dụng trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, dự kiến khả năng tiếp tục nhân rộng…).

- Thuyết minh về khả năng thay thế hoặc cạnh tranh so với kỹ thuật hoặc sản phẩm ngoại nhập tương tự hoặc thuộc lĩnh vực kỹ thuật tương tự.

V. Hiệu quả

1. Hiệu quả kỹ thuật

Thuyết minh về các thông số kỹ thuật của giải pháp mang lại hiệu quả cao hơn so với các giải pháp tương tự đã biết:

- Nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sử dụng…sản phẩm.

- Nâng cao công suất, hiệu suất, hoặc các thông số kỹ thuật chủ yếu của quy trình, thiết bị công nghệ.

- Hợp lý hoá, cải tiến kết cấu hoặc quy trình thiết kế, chế tạo, sử dụng vật liệu, chi tiết, cụm, linh kiện có tính năng kỹ thuật cao hơn…

2. Hiệu quả kinh tế

 - Phân tích, đánh giá lợi ích về kinh tế có thể đạt được trong trường hợp áp dụng giải pháp và so sánh với các giải pháp tương tự đã biết.

- Tính toán hiệu quả làm lợi thực tế trong trường hợp giải pháp đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống (kèm theo chứng từ như hợp đồng, thuế...).

3. Hiệu quả xã hội

- Tạo ra lĩnh vực ngành nghề mới hoặc có tác động kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực ngành nghề có liên quan.

- Tác động tích cực đến xã hội: Tạo công ăn việc làm, thu hút lao động, tăng phúc lợi xã hội, mỹ quan công nghiệp, thẩm mỹ tiêu dùng.

- Tác động tích cực đến môi trường và điều kiện sống.

- Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động; nâng cao điều kiện đảm bảo an toàn lao động, sinh hoạt.

 

 TOÀN VĂN GIẢI PHÁP DỰ THI

(kèm theo nếu cần thiết để làm rõ giải pháp dự thi)

 

- Nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp.

- Bản toàn văn giải pháp có kèm theo hình ảnh, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau, các tính toán minh hoạ.

- Tác giả có thể gửi mô hình, sản phẩm chế thử và các tài liệu có liên quan khác kèm theo hồ sơ dự thi (nếu có).

***

* Yêu cầu về kỹ thuật trình bày hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi gồm 02 (hai) bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4. Nộp về Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh đến ngày 31/5/2025 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Số 89 Lê Lợi, - K1 – P1 - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (Tỉnh uỷ cũ)

- Hỗ trợ, tư vấn tác giả dự thi: Điện thoại: 0294. 3900183 (gặp Ông Trần Văn Đông hoặc Ông Nguyễn Hiền Hưng).

- Email: lhhtravinh@gmail.com

- Website: http://lhhkhkt.travinh.gov.vn

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813