Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 (2024 - 2025)

             UBND TỈNH TRÀ VINH                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BAN TỔ CHỨC HỘI THI                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH                                                                                                Trà Vinh, ngày 24 tháng 4 năm 2024    

         TRÀ VINH LẦN THỨ 8 (2024 - 2025)                              

 Số:                    Số: 01 /KH-BTC                                                    

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH

LẦN THỨ 8 (2024 - 2025)

Căn cứ Công văn số 105/LHHVN-VIFOTEC, ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025 và Quyết định số 139/QĐ-LHHVN, ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025);

Căn cứ Công văn số 991/UBND-CNXD, ngày 06 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025);

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 (2024 - 2025);

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 (2024 - 2025) (Sau đây gọi tắt là Hội thi) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Nhằm phát động phong trào sáng tạo kỹ thuật sâu rộng trong nhân dân, trước hết cần phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thi từ việc tuyên truyền, động viên hướng dẫn ngay từ đầu cho đến khi tác giả tham gia nộp hồ sơ, mô hình, sản phẩm dự thi, bình chọn sản phẩm dự thi với tinh thần trách nhiệm cao thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 9/2025.

1. Tháng 4 năm 2024

- Ban Tổ chức Hội thi Quyết định thành lập Tổ Thư ký Hội thi.

- Dự thảo Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Hội thi, hồ sơ dự thi.

- Họp Ban Tổ chức Hội thi đóng góp và ban hành Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Hội thi, hồ sơ dự thi, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức Hội thi.

- Xin ý kiến về cơ cấu giải thưởng Hội thi của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2025

- Tổ chức triển khai, phát động Hội thi đến các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

- Cấp phát hồ sơ và hướng dẫn tác giả lập hồ sơ dự thi.

- Ban Tổ chức Hội thi phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, triển khai cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi.

- Thông báo Thể lệ Hội thi trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, tuyên truyền thông qua các Tạp chí, Thông tin, Bản tin nội bộ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang fanpage, mạng xã hội,...

- Ban Tổ chức Hội thi phối hợp tuyên truyền các giải pháp đoạt giải cao Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh nhằm động viên, khuyến khích phong trào.

- Ban Tổ chức Hội thi kiểm tra, đôn đốc một số địa phương và họp sơ kết nhằm đánh giá tình hình triển khai Hội thi, đề ra các giải pháp tiếp theo để đạt được mục tiêu đề ra của Hội thi.

- Tiếp nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 31/5/2025 (theo dấu bưu điện).

3. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025

- Ban Tổ chức quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Giám khảo. Ban hành Quy chế đánh giá, chấm điểm và xét giải sản phẩm dự thi.

- Sơ tuyển các giải pháp phù hợp với Thể lệ Hội thi đưa vào chấm điểm, sắp xếp các giải pháp theo lĩnh vực dự thi phục vụ cho công tác chấm thi, báo cáo tổng hợp các sản phẩm, giải pháp dự thi.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm chứng thực tế đối với những mô hình, giải pháp dự thi cần làm rõ thêm những thông tin theo yêu cầu Thể lệ (nếu có) để phục vụ công tác đánh giá, chấm điểm của Hội đồng Giám khảo.

- Hội đồng Giám khảo tiến hành đánh giá, chấm điểm, sản phẩm dự thi.

- Hội đồng Giám khảo xét, tổng hợp báo cáo, đề nghị Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét, Quyết định khen thưởng, công bố các giải pháp đoạt giải.

- Cơ quan chủ trì tổ chức Hội thi đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả đoạt giải cao (nếu có) và đơn vị, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức Hội thi.

- Xét chọn các giải pháp đoạt giải, lập thủ tục dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025).

4. Tháng 9 năm 2025

- Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi.

- Thanh quyết toán kinh phí Hội thi.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Tổ chức Hội thi thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên Ban Tổ chức, như sau:

1. Ông Trần Bình Trọng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

- Chỉ đạo chung, kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong việc truyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi.

- Ký ban hành các văn bản, Kế hoạch tổ chức Hội thi, ban hành Thể lệ Hội thi, Quyết định thành lập Tổ Thư ký, Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, Quyết định khen thưởng các giải pháp đoạt giải,…

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động; giới thiệu các mô hình, sản phẩm dự thi để thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Bà Lê Tuyết Hồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi

- Cùng với đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Hội thi, Báo cáo tổng kết Hội thi.

- Tham mưu cho Trưởng Ban Tổ chức đề cử cán bộ có năng lực phù hợp với các lĩnh vực của Hội thi tham gia vào thành phần Hội đồng Giám khảo và tổ chức chấm thi.

- Chỉ đạo việc đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Hội thi trên Trang tin điện tử và quyển Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí phục vụ Hội thi thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 (2024 - 2025).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai, phát động và Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai, phát động Hội thi.

- Chỉ đạo Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Trà Vinh in Thể lệ Hội thi tuyên truyền, vận động toàn dân tham dự Hội thi.

- Thiết lập điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi tại Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

- Phát hành văn bản gửi Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh để thông báo, đăng tải Thể lệ Hội thi đến toàn dân tham dự Hội thi.

3. Ông Trần Văn Út Tám, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

- Chủ trì tổ chức và chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khoa học và công nghệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã; Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh tham gia Hội thi. Phụ trách giải đáp thắc mắc cho các tác giả, nhóm tác giả về bảo hộ sở hữu trí tuệ.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi đề cử cán bộ có năng lực phù hợp với các lĩnh vực của Hội thi tham gia vào thành phần Hội đồng Giám khảo.

- Về quyền sở hữu trí tuệ: Xem xét, rà soát, loại bỏ những sản phẩm dự thi trùng lắp hoàn toàn với những sản phẩm đã có đăng ký và được Cục sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng. Đồng thời, hướng dẫn thủ tục cần thiết để tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với những sản phẩm dự thi đoạt giải (nếu có yêu cầu).

4. Bà Võ Thị Thu Oanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hội thi đến các tổ chức công đoàn  trong phạm vi toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia phong trào sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong học tập, công tác và lao động, sản xuất.

- Động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh tham gia Hội thi để tạo thành phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng.

5. Ông Thạch Tha Lai, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi trong việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và các em học sinh nằm trong hệ thống giáo dục, đào tạo của ngành tích cực tham dự Hội thi. Đồng thời, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua của năm học.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường nằm trong hệ thống phối hợp với các đơn vị liên quan cùng cấp để tổ chức thực hiện triển khai Hội thi.

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ Hội thi trên Trang tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Bà Huỳnh Bích Như, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

   Phối hợp với Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Trà Vinh xây dựng và thẩm định dự toán kính phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định cấp kinh phí cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

7. Ông Phạm Phước Trãi, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hội thi; vận động cán bộ công chức, viên chức trong ngành quản lý hưởng ứng tích cực và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.

- Tuyển chọn các mô hình, sáng kiến kỹ thuật… của ngành phù hợp với Thể lệ tham gia Hội thi.

            8. Ông Bùi Thống Nhứt, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ và các biểu mẫu của Hội thi trên trang tin điện tử của đơn vị mình.

- Ban hành các văn bản tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị tham gia Hội thi.

- Tuyển chọn các mô hình, sáng kiến kỹ thuật… của ngành phù hợp với Thể lệ tham gia Hội thi.

9. Ông Nguyễn Hữu Phước, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ và các biểu mẫu của Hội thi trên trang tin điện tử của đơn vị mình.

- Ban hành các văn bản tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị tham gia Hội thi.

- Tuyển chọn các mô hình, sáng kiến, cãi tiến kỹ thuật… của ngành phù hợp với Thể lệ tham gia Hội thi.

10. Ông Huỳnh Séreây Sambatt, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Ban hành các văn bản tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị tham gia Hội thi.

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ và các biểu mẫu của Hội thi trên trang tin điện tử của đơn vị mình.

- Tuyển chọn các mô hình, sáng kiến, cãi tiến kỹ thuật… của ngành phù hợp với Thể lệ tham gia Hội thi.

11. Ông Lê Văn Đông, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền Thể lệ của Hội thi, có kế hoạch triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức, của ngành tích cực tham dự Hội thi.

- Chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp các huyện, thị, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan cùng cấp để tổ chức thực hiện triển khai Hội thi, đồng thời tuyển chọn các mô hình, sáng kiến kỹ thuật… của ngành phù hợp với Thể lệ tham gia Hội thi.

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ Hội thi trên Trang tin điện tử của sở NN&PTNT tỉnh.

12. Ông Trần Trí Cường, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hội thi đến các tổ chức Đội, Đoàn trong phạm vi toàn tỉnh. Đăng tải Thể lệ Hội thi trên Trang tin điện tử và Fanpage của Tỉnh đoàn.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, vận động đối tượng tham dự Hội thi.

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn nằm trong hệ thống phối hợp với các đơn vị liên quan cùng cấp để hỗ trợ, tạo điều kiện cán bộ ngành… tham gia Hội thi.

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ Hội thi trên Trang tin điện tử của Tỉnh đoàn.

13. Ông Trần Văn Phương, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi trong việc tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia Hội thi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi thường xuyên trên Báo Trà Vinh theo Kế hoạch (Báo in và Báo điện tử).

14. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh theo kế hoạch và chịu trách nhiệm về nội dung phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình.

- Tổ chức tuyên truyền về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện những mô hình, giải pháp đã đoạt giải cao ở Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và các Hội thi trước; những địa phương, đơn vị tích cực tham gia Hội thi,… trên sóng Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Website, mạng xã hội của Đài, nhằm cổ vũ và khuyến khích phong trào sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

15. Bà Bùi Thị Sáu, Thành viên Ban Tổ chức Hội thi

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Thể lệ Hội thi đến các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong tỉnh và vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và có nhiều giải pháp tham dự.

Chỉ đạo đăng tải Thể lệ Hội thi trên Trang tin điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Căn cứ vào Thể lệ Hội thi để liên kết, phối hợp cùng các địa phương, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ Kế hoạch đề ra.

- Kế hoạch này đã được Ban Tổ chức Hội thi xem xét, thông qua. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Tổ chức kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức Hội thi tổng hợp, xin ý kiến Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở, Ban ngành tỉnh;

- Các Huyện, Thị xã, Thành phố;

- Các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, các đơn vị có liên quan;

- Các Hội thành viên thuộc Liên hiệp hội;

- Hội doanh nhân trẻ;

- Báo Trà Vinh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Các Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi;

- Lưu: VP LHH.

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH

Trần Bình Trọng

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813