Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021)
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021)

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi

sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021)

 

            I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM  DỰ THI (TÓM TẮT)

            (tóm tắt bản thuyết minh không quá 02 trang giấy A4)

            1. Ý tưởng:

            Từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện mô hình, giải pháp, đề tài.

            2. Mô tả cấu tạo mô hình sản phẩm:

            -  Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm.

            - Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm, tác giả mất bao lâu để tạo ra sản phẩm.

            3. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi.

            4. Tính mới: Sản Phẩm, giải pháp chưa có ở Việt Nam, hoặc chưa có trong tỉnh. Sản Phẩm, giải pháp không trùng với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Những cải tiến so với sản phẩm đã có trên thị trường.

            5. Tính sáng tạo:

            - Nêu các điểm mới, điểm sáng tạo của sản phẩm

            - Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ.

            6. Khả năng áp dụng của sản phẩm

            - Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được ứng dụng hoặc đã được thử nghiệm và có khả năng ứng dụng vào thực tế).

            - Sản phẩm đã giúp tác giả giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

         7. Hiệu quả:

         - Về kinh tế.

         - Về kỹ thuật.

         - Về xã hội

            II. TOÀN VĂN  ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM  DỰ THI (CỤ THỂ)

            (không quá 10 trang giấy A4)

            - Thông tin về tác giả:

            Tên tác giả và các đồng tác giả (nếu có).

            - Tên giải pháp:

            Tên đề tài phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện chức năng lĩnh vực kỹ thuật và bản chất của đề tài dự thi và thống nhất với tên ghi trong phiếu dự thi.

            Phần thuyết minh

            1. Ý tưởng:

            Từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện mô hình, sản phẩm.

            Nêu thông tin về các mô hình, sản phẩm đã biết, đã có tương tự với sản phẩm dự thi. Trên cơ sở các sản phẩm đã biết, nêu các hạn chế, thiếu sót để làm rõ các vấn đề sáng tạo mà tác giả đã giải quyết khi thực hiện sản phẩm dự thi.

            2. Mô tả cấu tạo mô hình sản phẩm:

            -  Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm.

            (Tác giả có thể nêu giá thành của từng vật liệu).

            - Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm, tác giả mất bao lâu để tạo ra sản phẩm.

            3. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi.

            4. Tính mới:

            - Sản phẩm, giải pháp chưa có ở Việt Nam, hoặc chưa có trong tỉnh.

            - Sản phẩm, giải pháp với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Điểm mới của sản phẩm, giải pháp so với cái đã có trước.

            5. Tính sáng tạo:

            - Nêu các điểm sáng tạo của sản phẩm: Về kết cấu, về quy trình, về giải pháp.

            - Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ.

            6. Khả năng áp dụng của sản phẩm

            - Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được ứng dụng hoặc đã được thử nghiệm và có khả năng ứng dụng vào thực tế).

            - Sản phẩm đã giúp tác giả giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

         7. Hiệu quả:

         - Về kinh tế.

         - Về kỹ thuật.

         - Về xã hội

            8. Phụ lục:

            Hình ảnh đánh số thứ tự và chú thích ảnh, bảng biểu ....

            III. HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM

            Yêu cầu đối với mô hình, sản phẩm:

            - Tính chân thực: Mô hình sản phẩm có thể thu nhỏ theo tỉ lệ so với sản phẩm thực.

            - Tính thẩm mỹ: Mô hình sản phẩm cân đối, đẹp.

            - Tính vững chắc: Mô hình sản phẩm phải chắc chắn, đảm bảo khi di chuyển, vận hành không bị hư hỏng.

            IV. HƯỚNG DẪN VIẾT HỒ SƠ

            1. Quy cách văn bản:

            - Dùng kiểu chữ (Font) Times New Roman, cỡ chữ (size) 13, dãn dòng (single).

            - Lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 1,5 cm.

            2. Hồ sơ tham dự gồm có:

            - Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.

            - Bản sao khai sinh.

            - Bản tóm tắt không quá 2 trang giấy A4.

            - Thuyết minh không quá 10 trang giấy A4.

            - Mô hình (mô hình được đóng trong thùng carton chắn chắn).

            - Ảnh tác giả (2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau).

            - Các loại khác. (có thể ghi hình ảnh, clip vào  đĩa CD và nộp cùng hồ sơ dự thi).

            3. Phiếu đăng ký tham gia:

            - Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu, mục điện thoại ghi số điện thoại của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

            - Danh sách đồng tác giả: Nếu sản phẩm, giải pháp của nhóm tác giả thì ghi danh sách không quá 05 tác giả, ghi phầm trăm đóng góp và ký nhận của tác giả.

            - Lĩnh vực dự thi: Chỉ ghi 1 lĩnh vực và đúng với Thể lệ.

            - Mục xác nhận: Xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương.

            4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

            - Hạn nộp hồ sơ: 15/6/2021             

            - Địa điểm:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh, số 919, Phan Đình Phùng, p7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh: Số 38 - Nguyễn Thái Học - P1 - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Hỗ trợ, tư vấn tác giả dự thi: Ông Trần Văn Vũ, điện thoại: 0294. 3500183, di động: 0916109201; Ông Trần Văn Đông, di động: 0968800877; Ông Nguyễn Hiền Hưng, di động: 0946268068.

Email: lhhtravinh@gmail.com

Website: http://lhhkhkt.travinh.gov.vn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH TRÀ VINH

LẦN THỨ 6 (2020 - 2020)

 

Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 6 (2020 - 2021)

 

A. Tôi tên là:…………………............................................................................................

- Trình độ học vấn:…………………………………………………………………………

- Học hàm, học vị (nếu có):………………………………………………………………...

- Quốc tịch:……………................................................Giới tính: Nam (Nữ):......................

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………… ..Dân tộc:…………………………………...

- Đơn vị công tác (nếu có):………… ……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

- Điện thoại:…………………………….Email:………………………................................

- Địa chỉ nhà riêng:…………………………………………………………………………

- Điện thoại:…………………………….Di động:…………………………………………

Là tác giả (hoặc đại diện cho các đồng tác giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp):……...

……………………………………………………………...................................................

……………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

B. Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu):

1. Phiếu đăng ký dự thi                        4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu

2. Bảng mô tả giải pháp dự thi            5. Các tài liệu khác   

3. Toàn văn giải pháp dự thi

C. Lĩnh vực dự thi :

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông                    

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải □   

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng                                     

4. Nông lâm  ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

5. Y dược                                                                        

6. Giáo dục và đào tạo                                                      

D. Danh sách đồng tác giả (Tối đa 05 tác giả, bao gồm người đứng tên làm đại diện):

            Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021) cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi công tác

% đóng góp

Chức danh trong giải pháp

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

100%

 

 

 

  

            Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 - 2021). Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

                                                                        …………., ngày........tháng..........năm 20…..

          CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN                              TÁC GIẢ

              (hoặc chính quyền địa phương)                        (hoặc đại diện tác giả)

 Ghi chú:

 “Chức danh” là cương vị khi tham gia thực hiện giải pháp kỹ thuật: Tác giả, đồng tác giả, hoặc cộng sự tham gia thực hiện giải pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813