Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà vinh lần thứ 9 năm 2021

UBND TỈNH TRÀ VINH

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH

THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH TRÀ

VINH LẦN THỨ 9 NĂM 2021

 


Số: /KH-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 


Trà Vinh, ngày tháng 02 năm 2021

                                  

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO

THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH TRÀ VINH

LẦN THỨ 9 NĂM 2021

 

 

 


Căn cứ Công văn số 07/LHHVN-VIFOTEC, ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021;

 Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-LHHVN, ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 (năm 2021);

Căn cứ Công văn số 241/UBND-KGVX, ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi, đồng toàn quốc 2021;

            Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 9 năm 2021.

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 9 năm 2021 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi) xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

II. NHIỆM VỤ VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nhiệm vụ chung:

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ tháng 02/2021 đến tháng 12/2021.

- Từ tháng 02/2021 - tháng 9/2021:

+ Thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi.

+ Dự thảo Thể lệ, Kế hoạch tổ chức, hồ sơ tham dự Cuộc thi. Soạn thảo, in ấn tài liệu phát động Cuộc thi.

+ Họp Ban Tổ chức triển khai Thể lệ Cuộc thi, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, hồ sơ dự thi.

+ Tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 9 năm 2021 đến với các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trên phạm vi toàn tỉnh.

+ Cấp phát hồ sơ dự thi.

+ Thông báo Thể lệ Cuộc thi trên Báo, Đài phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, apphich,…

+ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh có công văn hướng dẫn cụ thể đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực thuộc; huyện, thị, thành Đoàn; Đoàn trường các cấp tham gia Cuộc thi.

+ Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi kết hợp các Sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị thành phố và các xã, phường, thị trấn vận động phong trào. Hướng dẫn người dự thi lập hồ sơ theo qui định và tiếp nhận hồ sơ dự thi.

+ Sơ kết công tác triển khai phát động, tổ chức Cuộc thi gắn với kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai, phát động Cuộc thi.

+ Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 30/9/2021 (tính theo dấu Bưu điện).

- Từ tháng 10 đến tháng 11/2021:

+ Họp Ban Tổ chức Cuộc thi để thành lập Hội đồng Giám khảo chấm thi.

+ Sơ tuyển các đề tài, giải pháp đủ điều kiện đưa vào chấm điểm, sắp xếp các giải pháp theo lĩnh vực dự thi.

+ Hội đồng Giám khảo tiến hành đánh giá, chấm điểm và tổng hợp kết quả. Lập danh sách đề nghị Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, khen thưởng.

+ Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn và công bố các giải pháp đoạt giải.

+ Chuẩn bị báo cáo tổng kết Cuộc thi.

- Tháng 12/2021:

+ Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi.

+ Tuyển chọn các giải pháp đoạt giải cao tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên Ban Tổ chức, như sau:

2.1. Ông Trần Bình Trọng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

- Chỉ đạo chung, kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Ký ban hành các văn bản, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Tổ thư ký, Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, Quyết định khen thưởng các giải pháp đoạt giải,…

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động và kiểm duyệt các nội dung thông báo Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.2. Bà Lê Tuyết Hồng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

- Cùng với đồng chí Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong công tác triển khai, phát động tổ chức Cuộc thi.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, báo cáo tổng kết Cuộc thi.

- Đề cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo đánh giá, chấm điểm sản phẩm dự thi phù hợp với lĩnh vực có hồ sơ dự thi.

- Chỉ đạo việc đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên Trang tin điện tử và quyển Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí phục vụ Cuộc thi từ nguồn kinh phí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai, phát động Cuộc thi.

- Chỉ đạo Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh in Thể lệ Cuộc thi để tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Thiết lập điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi tại Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

- Ký văn bản gửi Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Trà Vinh để thông báo, đăng tải Thể lệ Cuộc thi đến đối tượng liên quan tham dự Cuộc thi.

2.3. Ông Lư Phước Hiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Tư vấn và hỗ trợ tác giả nộp hồ sơ dự thi.

- Về quyền sở hữu trí tuệ: Xem xét, rà soát, loại bỏ những sản phẩm dự thi trùng lắp hoàn toàn với những sản phẩm đã có. Đồng thời, hướng dẫn thủ tục cần thiết để tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với những sản phẩm dự thi đoạt giải (nếu có yêu cầu).

2.4. Ông Trần Trí Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc thi đến các tổ chức Đội, Đoàn trong phạm vi toàn tỉnh. Đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Trang tin điện tử và Fanpage của Tỉnh đoàn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, vận động đối tượng tham dự Cuộc thi.

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn hỗ trợ, tạo điều kiện để các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham dự Cuộc thi đạt kết quả cao.

2.5. Ông Thạch Tha Lai, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động các em học sinh, sinh viên nằm trong hệ thống giáo dục, đào tạo của ngành tích cực tham dự Cuộc thi.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường nằm trong hệ thống phối hợp với các đơn vị liên quan cùng cấp và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của đội ngũ thầy, cô giáo để tổ chức thực hiện triển khai Cuộc thi.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc thi đến các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên Trang tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Quán triệt trong hệ thống ngành về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi để tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia. Đồng thời, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2021 - 2022 của các trường.

2.6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi thường xuyên trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình theo Kế hoạch.

- Cử phóng viên ghi hình ảnh hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi và viết tin, bài liên quan đến Cuộc thi phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình và đăng lên Website của Đài Phát thanh - Truyền hình. Chú ý lan tỏa phong trào bằng việc ghi hình, đưa tin những giải pháp đã đoạt giải cao ở các Cuộc thi lần trước; những địa phương, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi,…

2.7. Ông Vũ Hồng Dương, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Đóng góp dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi và hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định.

2.8. Ông Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Cuộc thi thường xuyên trên Báo Trà Vinh theo kế hoạch.

2.9. Ông Trần Văn Vũ, Ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi trong việc tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham dự Cuộc thi.

- Đóng góp Kế hoạch, Thể lệ và hồ sơ tham dự Cuộc thi.

- Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ tác giả viết, nộp hồ sơ dự thi.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên quyển Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” và Trang tin điện tử của cơ quan về nội dung, thời gian tổ chức Cuộc thi.

Ngoài ra, mỗi thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tích cực tuyên truyền, vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi qua Zalo, Facebook cá nhân,…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được phân công theo Kế hoạch. Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi để liên kết, phối hợp cùng các địa phương, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ Kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc, Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp, xin ý kiến Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, xử lý phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở, ngành liên quan;

- Huyện ủy, UBND các huyện, thị, thành phố;

- Thành viên BTC;

- Lưu: VPLHH.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH

Trần Bình Trọng

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 439813