Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 năm 2020
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho  thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 năm 2020

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 năm 2020

 

            TÓM TẮT ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM

            (tóm tắt bản thuyết minh không quá 02 trang giấy A4)

            1. Ý tưởng:

            Từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện đề tài.

            2. Mô tả cấu tạo mô hình sản phẩm:

            -  Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm.

            - Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm, tác giả mất bao lâu để tạo ra sản phẩm.

            3. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi.

            4. Tính mới: Sản phẩm, giải pháp chưa có ở Việt Nam, hoặc chưa có trong tỉnh. Sản Phẩm, giải pháp không trùng với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Những cải tiến so với sản phẩm đã có trên thị trường

            5. Tính sáng tạo:

            - Nêu các điểm mới, điểm sáng tạo của sản phẩm.

            - Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ.

            6. Khả năng áp dụng của sản phẩm:

            - Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được ứng dụng hoặc đã được thử nghiệm và có khả năng ứng dụng vào thực tế).

            - Sản phẩm đã giúp tác giả giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

            7. Hiệu quả:

            -  Về kinh tế.

            - Về kỹ thuật.

            - Về xã hội.

            HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN THUYẾT MINH

            (không quá 10 trang giấy A4)

            Bìa thuyết minh

            - Thông tin về tác giả:

            Tên tác giả và các đồng tác giả (nếu có), giáo viên hướng dẫn, lớp, trường.

            - Tên giải pháp:

            Tên đề tài phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện chức năng lĩnh vực kỹ thuật và bản chất của đề tài dự thi và thống nhất với tên ghi trong phiếu dự thi.

            Phần thuyết minh

            1. Ý tưởng:

            Từ đâu tác giả nghĩ đến việc thực hiện mô hình, sản phẩm.

            Nêu thông tin về các mô hình, sản phẩm đã biết, đã có tương tự với sản phẩm dự thi. Trên cơ sở các sản phẩm đã biết, nêu các hạn chế, thiếu sót để làm rõ các vấn đề sáng tạo mà tác giả đã giải quyết khi thực hiện sản phẩm dự thi.

            2. Mô tả cấu tạo mô hình sản phẩm:

            -  Các nguyên vật liệu làm ra mô hình, sản phẩm:

            (Tác giả có thể nêu giá thành của từng vật liệu).

            - Cách lắp ráp, lắp đặt sản phẩm, tác giả mất bao lâu để tạo ra sản phẩm.

            3. Nguyên tắc hoạt động, vận hành của các mô hình, sản phẩm dự thi.

            4. Tính mới:

            - Sản phẩm, giải pháp chưa có ở Việt Nam, hoặc chưa có trong tỉnh.

            - Sản phẩm, giải pháp với các đề tài đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin chính thống nào. Điểm mới của sản phẩm, giải pháp so với cái đã có trước.

            5. Tính sáng tạo:

            - Nêu các điểm sáng tạo của sản phẩm: Về kết cấu, về quy trình, về giải pháp.

            - Tác giả đã làm gì để khắc phục các hạn chế của sản phẩm cũ.

            6. Khả năng áp dụng của sản phẩm:

            - Sản phẩm, mô hình đã được ứng dụng vào thực tế (nêu rõ địa điểm, thời gian được ứng dụng hoặc đã được thử nghiệm và có khả năng ứng dụng vào thực tế).

            - Sản phẩm đã giúp tác giả giải quyết những vấn đề gì trong học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

7. Hiệu quả:

            -  Về kinh tế.

            - Về kỹ thuật.

            - Về xã hội.

8. Phụ lục:

            Hình ảnh đánh số thứ tự và chú thích ảnh, bảng biểu ....

            HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH, SẢN PHẨM

            Yêu cầu đối với mô hình, sản phẩm:

            - Tính chân thực: Mô hình sản phẩm có thể thu nhỏ theo tỉ lệ so với sản phẩm thực.

            - Tính thẩm mỹ: Mô hình sản phẩm cân đối, đẹp.

            - Tính vững chắc: Mô hình sản phẩm phải chắc chắn, đảm bảo khi di chuyển, vận hành không bị hư hỏng

            HƯỚNG DẪN VIẾT HỒ SƠ

            1. Quy cách văn bản:

            - Dùng kiểu chữ (Font) Times New Roman, cỡ chữ (size) 13 hoặc 14, dãn dòng (single), dãn đoạn 6pt;

            - Lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 2,5 cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 1,5 cm;

            2. Hồ sơ tham dự gồm có:

            - Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.

            - Bản sao khai sinh.

            - Bản tóm tắt không quá 2 trang giấy A4.

            - Thuyết minh không quá 10 trang giấy A4.

            - Mô hình (mô hình được đóng trong thùng carton chắn chắn).

            - Ảnh tác giả (2 ảnh 4cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau).

            - Các loại khác. (có thể ghi hình ảnh, clip vào  đĩa CD và nộp cùng hồ sở dự thi)

            3. Phiếu đăng ký tham gia:

            - Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu, mục điện thoại ghi số điện thoại của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

            - Danh sách đồng tác giả: Nếu sản phẩm, giải pháp của nhóm tác giả thì ghi danh sách không quá 03 tác giả, ghi phầm trăm đóng góp và ký nhận của tác giả.

            - Lĩnh vực dự thi: Chỉ ghi 01 lĩnh vực và đúng với Thể lệ.

            - Mục xác nhận của đơn vị: Để trống.

            4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

            - Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 30/9/2020

            - Địa điểm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh, số 919, Phan Đình Phùng, p7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

            Điện thoại: 0294 3500183.

Ghi chú: Tính mới, tính sáng tạo; Khả năng áp dụng của sản phẩm; Hiệu quả người dự thi phải trình bày đầy đủ trong hồ sơ tham dự Cuộc thi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ 8 NĂM 2020

 

Kính gửi:   Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

                        tỉnh Trà Vinh  lần thứ 8 năm 2020

 

- Tôi tên là:…………………................................Nam (Nữ):...........................................

- Dân tộc:…………………………………………………………………………….......

- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

- Hiện đang học lớp:…………Trường:………………………………………………….

- Địa chỉ trường học:………………………………………………………………….....

- Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………........

- Họ và tên bố:………………………………….Nghề nghiệp:…………………………

- Họ và tên mẹ:…………………………………Nghề nghiệp:………………………….

- Điện thoại:…………………….Fax:………………….E-mail:………………………..

- Tên đề tài, giải pháp :…………………………………………………………............

……………………………………………………………...............................................

………………………………………………………………………………...................

 

Danh sách đồng tác giả (không quá 03 tác giả):

 

TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Địa chỉ

% đóng góp

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

           

Thuộc lĩnh vực:  

   1. Đồ dùng dành cho học tập □

2. Phần mềm tin học □

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường □

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em □

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế

            Hồ sơ gồm có:

            1. Mô hình □                                                                                 

            2. Tài liệu thuyết minh kèm hình ảnh mô hình □                                 

            3. Các loại khác □                                                           

            4.  Ảnh tác giả □ (mỗi tác giả gửi 02 ảnh 4 x 6 cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)      

5. Bản sao giấy khai sinh □

            Tôi xin cam đoan đề tài, giải pháp này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ và mô hình đã gửi tham dự./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                         ………., ngày........tháng..........năm 20……

                                                                                  Tác giả hoặc đại diện tác giả

                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

- Mô hình dự thi và các tài liệu có liên quan cần ghi rõ thông tin (tên tác giả, tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại).

- Hồ sơ dự thi xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 năm 2020.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh.

- Số 919, Phan Đình Phùng, P7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294. 3500183. Email: lhhtravinh@gmail.com

 

 

 

 

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 736
  • Tất cả: 439279