Nhìn lại 05 năm hoạt động hội Đông y – Châm cứu tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Đông y – Châm cứu tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,  Hội Đông y Việt Nam và Cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Đông y hoạt động theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. 

         Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh trong những năm qua có những bước phát triển về các mặt hoạt động công tác Hội, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; củng cố kiện toàn tổ chức mạng lưới Hội từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao y đức, y thuật cho đội ngũ cán bộ, hội viên góp phần cùng ngành Y tế trong công tác tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới bằng phương pháp Đông y.

         VCông tác xây dựng, củng cố và phát triển hội

         Hội Đông y - Châm cứu tỉnh Trà Vinh “Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề Đông y, Châm cứu theo y học cổ truyền, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, Châm cứu; kế thừa phát huy, phát triển và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y, Châm cứu. Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề Đông y, Đông dược, Châm cứu tại tỉnh Trà Vinh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội phối hợp với ngành Y tế để kế thừa phát huy, phát triển Đông y, kết hợp Đông y, Châm cứu với tây y, từng bước hiện đại hóa nền Đông y của địa phương. Hiện nay triển khai thành lập được 8/9 Hội Đông y Huyện, Thị xã, Thành phố đạt 88,8% và 55/106 Hội Đông Xã, Phường, Thị Trấn đạt 51,8%; Phát triển hội viên mới được 760 hội viên, riêng văn phòng Hội Đông y – Châm cứu tỉnh được UBND tỉnh phân bổ hàng năm 05 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 1.202 hội viên cùng nhau đoàn kết tham gia sinh hoạt, xây dựng Hội ngày càng phát triển, góp phần cùng ngành Y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới bằng phương pháp Đông y.

         Về Thực hiện các Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

         Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “ Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số: 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ Tướng Chính phủ “Về ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược đến năm 2020”; Quyết định số: 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng

         Chính phủ về “ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

         Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 42- CTr/TU ngày 11/8/2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 154 của Ban Bí thư về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “ Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số: 2223/QĐ-UBT ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, Luật khám chữa bệnh và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến cán bộ, hội viên Hội Đông y các cấp trong tỉnh.

         Triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Hội quần chúng trong tình hình mới... Hội Đông y- Châm cứu tỉnh tuyên truyền phổ biến đến Hội Đông y các cấp trong tỉnh để phối hợp thực hiện.

          Về Công tác bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo cán bộ hội viên

         Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ, hội viên, tăng cường nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, được sự thống nhất của Sở Y tế, Hội phối hợp với trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh mở được 02 lớp Y sĩ y học cổ truyền có 74 học viên Tốt nghiệp ra trường. Phối hợp với Hội Laser y học tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị chuyên đề Laser Y học có 63 hội viên. Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe về Đông y trong cộng đồng viết những tin ảnh hoạt động, giới thiệu nhiều hội viên đi học các lớp Y sĩ, Bác sĩ YHCT trong và ngoài tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Y tế tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, truyền nghề và trao dồi trình độ y thuật với mục đích để chữa bệnh cho nhân dân đạt hiệu quả. Tham dự các Hội thảo khoa học về Chiết thương Đông y, bệnh Gan mật do Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Học viện Y, Dược Cổ truyền Việt Nam tổ chức, tham dự Hội thảo Khoa học về Y, Dược cổ truyền tại một số tỉnh bạn tổ chức. Mua Tạp chí Đông y Việt Nam được 2.300 quyển để phổ biến cập nhật kiến thức trong chẩn đoán, điều trị bằng phương pháp Đông y, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các vị lương y, lương dược trong công tác khám chữa bệnh và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Y, Dược Cổ truyền.

           VCông tác khám chữa bệnh, phát triển chuyên môn kỹ thuật

         Về trình độ chuyên môn Bác sĩ 41; Dược sĩ 73; Lương y 304; Lương dược 142; Y sỹ y học cổ truyền 140; Điều dưỡng: 23; Kỹ thuật viên 05 và Sưu tầm dược liệu thuốc Nam 472 hội viên. Về củng cố phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh: Hiện nay toàn tỉnh có 209 cơ sở hành nghề Đông y, trong đó có 57 phòng chẩn trị YHCT tư nhân; 39 cơ sở điều trị phước thiện; 64 Tổ chẩn trị YHCT trong tạm y tế; 01 Chi hội Đông y trực thuộc Tỉnh Hội, có 25 cơ sở kinh doanh Đông dược.

         Trong 05 năm qua, tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các phòng chẩn trị, tổ chẩn trị của Hội Đông y các cấp đã khám chữa bệnh được 16.501.070 lượt người, số thang thuốc Bắc, thuốc Nam hốt được 82.245.400 thang, số thang thuốc cấp miễn phí 8.224.540 thang, số điều trị không dùng thuốc bằng Châm cứu, xoa bóp và day ấn 1.799.298 lượt người. Tổng số tiền miễn phí trên 6,4 tỷ đồng.

          Về Công tác bảo tồn, phát triển dược liệu

         Triển khai thực hiện Quyết định số: 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y các cấp kết hợp với cơ sở Y tế ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên Lương y, Lương dược và nhân dân biết trồng và sử dụng thuốc nam để điều trị một số bệnh thông thường theo phương châm “Thầy tại nhà, thuốc tại vườn”. Hiện nay toàn tỉnh có 186 vườn thuốc nam mẫu trồng 60 cây thuốc theo quy định của Bộ Y tế và trên 20 ha trồng đại trà, các phòng chẩn trị còn tận dụng cây thuốc mọc hoang thiên nhiên và trồng trong vườn cây ăn trái nhằm đảm bảo đủ số lượng thuốc để điều trị bệnh cho nhân dân. Hội Đông y tuyến cơ sở phối hợp với các Trạm y tế xây dựng 159 vườn thuốc mẫu tại Trạm Y tế với tổng diện tích trên 10.000mđể tuyên truyền trong nhân dân. Ngoài ra còn có các vườn thuốc nam trồng đại trà ở Hội Đông y các cấp trong tỉnh. Các cấp Hội còn khai thác và duy trì nguồn dược liệu mọc hoang trong thiên nhiên để sử dụng lâu dài phục vụ điều trị miễn phí cho nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân biết cách trồng và sử dụng thuốc nam bằng nhiều hình thức như: Viết bài thông tin khoa học và kỹ thuật của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Trà Vinh, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện chương trình Vị thuốc quanh ta, phối hợp với đài truyền hình làm “Phóng sự về hiệu quả sử dụng cây thuốc nam Đinh lăng lá nhỏ”.

         Ngoài ra Hội Đông y – Châm cứu tỉnh còn phối hợp với Viện Sinh học Nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh thực hiện Đề tài “ Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcumaaromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh” và Đề tài “Nghiên cứu điều tra nguồn cây thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tại tỉnh Trà Vinh”.

         Về Phối kết hợp cùng Ngành y tế

         Thực hiện Nghị quyết liên tịch số: 02/NQLT/BYT/TWHĐY ngày 31/7/2014 về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền. Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “ Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số: 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ Tướng Chính phủ “Về ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược đến năm 2020”. Phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số: 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế về quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là Lương y và Thông tư số: 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 41/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức được 03 đợt có 446 hội viên tham dự.

         Triển khai Luật Dược số: 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Nghị định số: 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược có 255 Hội viên tham dự. Phối hợp triển khai thực hiện Công văn số: 880-CV/TU ngày 12/4/2020 của Tỉnh ủy “ về việc tiếp tục tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Hội Đông y- Châm cứu tỉnh có Công văn số: 28/CV-HĐYCC ngày 13/4/2020 gởi đến Hội Đông y các huyện, thị xã, thành phố. Nhìn chung qua kết quả thực hiện cán bộ, hội viên Hội Đông y các cấp nghiêm túc chấp hành tốt Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ về tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

         Phối hợp triển khai thực hiện công văn số: 1492/UBND-KGVX ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định số: 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định số: 2223/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh đến Hội Đông y các cấp trong tỉnh để phối hợp thực hiện.

         VCông tác xã hội, từ thiện, nhân đạo

         Thực hiện nhiệm vụ tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động công tác Hội, thực hiện công tác Dân vận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh, Hội Đông y các cấp vận động cán bộ, hội viên lương y, lương dược tham gia đóng góp quỹ “An sinh xã hội, Quỹ vì người nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai bão lụt”. Trong 05 năm qua các cấp Hội tổ chức các đợt khám chữa bệnh miễn phí cấp được 8.606.796 thang x 5.000 đồng/ thang, số điều trị không dùng thuốc bằng Châm cứu, xoa bóp và day ấn huyệt miễn phí 2.294.688 lượt người x 5.000 đồng/ lượt. Tổng số tiền miễn phí trên 50 tỷ đồng; tặng quà và suất cơm cho gia đình nghèo, người cao tuổi, gia đình chính sách được 72.350 phần, tặng 07 căn nhà tình thương; đóng góp xây dựng các công trình công cộng địa phương xây 03 cây cầu; tặng tập, viết, cặp và nhiều phần quà khác với tổng số tiền trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Đây là việc làm tốt đẹp mang tính truyền thống của nền Đông y Việt Nam trong công tác từ thiện, nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của Hội Đông y các cấp trong tỉnh.                   

         Về Công tác thi đua khen thưởng

          Trung ương Hội Đông y Việt Nam tuyên dương 02 “Thầy thuốc Đông y Tiêu biểu” toàn quốc; Tặng 02 cờ Thi đua cho Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2015-2020; Tặng 56 Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội; Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” cho 83 cán bộ lãnh đạo và cán bộ Hội viên; “Đạt giải nhì toàn quốc, cuộc thi tìm hiểu 32 cây thuốc thay thế mật gấu, không sử dụng mật gấu” do Trung ương Hội Đông y Việt Nam và tổ chức động vật thế giới (Animals Asia) tổ chức; Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Sức khỏe” cho 01 cá nhân.

         Trung ương Hội Châm cứu Việt Nam tặng huy hiệu “Cây Kim Châm cứu” cho 03 hội viên tiêu biểu và 18 Bằng khen cho tập thể và cá nhân “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

         Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng 03 Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Ban Chỉ đạo “ Phong trào Thi đua Dân vận khéo” Tỉnh ủy Trà Vinh và các Sở, Ban ngành có liên quan tặng 01 Bằng khen và 19 Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã đạt thành tích Phong trào thi đua “Dân vận kheo” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         Hội Đông y – Châm cứu tỉnh Trà Vinh tặng 231 Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh. Ngoài ra Hội Đông y các Huyện, Thị xã, Thành phố được Chính quyền địa phương xét khen thưởng cho cán bộ, hội viên đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Trong thời gian tới Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên lương y, lương dược Hội Đông y các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Đông y - Châm cứu tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 42- CTr/TU ngày 11/8/2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 154 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)  về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW.

         Triển khai thực hiện Quyết định số: 1893 /QĐ-TTg ngày 25/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại đến năm 2030; cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số: 3249/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số: 04/KH-HĐYCC ngày 07/01/2021 của Hội Đông y – Châm cứu tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

Cử nhân, Lương y Kiên Chinh

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 738
  • Tất cả: 439281