Công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiệp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 cũa Bộ Chính trị Khóa X về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam về hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập đến năm 2020, 6 tháng đầu năm Khuyến học các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, quá trình tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

         Thực hiện Nghị Quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ..... Đến nay, toàn tỉnh có 106 Hội cơ sở là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ đồng thời là Chủ tịch Hội Khuyến học, 1.209 chi Hội (670 chi Hội ấp, 121 chi Hội khóm, 418 chi Hội trường học), 731 ban khuyến học, 9.188 tổ học tập/9.358 tổ tự quản. Hội Khuyến học cơ sở và các chi hội khuyến học ấp khóm tuyên truyền phát triển 2.810 hội viên, nâng tổng số đến nay có 212.709 hội viên, đạt 19,59% so dân số. Liên kết phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân về phòng chống dịch Covid-19. Kết quả, trong 6 tháng Hội Khuyến học các cấp đã kết hợp tổ chức tuyên truyền 5.871 cuộc, có 272.929 lượt người dự. Hội cơ sở phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, Hội Cha mẹ học sinh vận động 199 học sinh bỏ học giữa chừng, có 56 học sinh trở lại lớp.

         Trong 6 tháng đầu năm vận động đăng ký và tái đăng ký xây dựng “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập”. Kết quả, vận động 225.207 hộ đăng ký và tái đăng ký xây dựng “Gia đình học tập” (trong đó 217.802 hộ tái đăng ký, 7.405 hộ đăng ký mới), 236 dòng họ đăng ký và tái đăng ký “Dòng học học tập” (trong đó 214 dòng họ tái đăng ký, 22 dòng họ đăng ký mới), 274 cơ quan, 397 trường học, 194 cơ sở tôn giáo, 626 ấp, 117 khóm, 8.760 tổ đăng ký các danh hiệu học tập.

Chọn xã An Trường A điểm chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm và Đại hội biểu dương, khen thưởng các Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 `- 2020 cấp xã.

          6 tháng đầu năm, vận động tiền mặt được 2.309.909.000 đồng, hiện vật gồm: 85.713 quyển tập, 21.620 cây viết, 890 cái cặp, 55 bộ sách, 1.436 bộ quần áo, 301 xe đạp, 31.937 kg gạo, 4 góc học tập, 80 nón bảo hiểm và 37.513 phần quà quy thành tiền 5.883.254.000 đồng.

          Trong 6 tháng đầu năm Hội Khuyến học tỉnh trao 74 suất học bổng Lá xanh cho 74 học sinh tiểu học với số tiền 46.150.000 đồng; cấp 40 suất học bổng với số tiền 40.000.000 đồng cho học sinh nghèo, cận nghèo của huyện Tiểu Cần dịp Tết Quân - Dân năm 2020; Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố trao học bổng cho 1.510 học sinh, 03 sinh viên với số tiền 1.184.100.000 đồng. Các ban ngành, đoàn thể trao 1.002 suất học bổng cho học sinh với số tiền 655.593.000 đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học các cấp cùng với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ 7.340 học sinh, 77 giáo viên với số tiền 1.510.277.000 đồng.

         Từ đầu năm đến nay, có 830 học sinh và 11 sinh viên được các cá nhân và tập thể đỡ đầu với số tiền 493.730.000 đồng. Các ban, ngành, đoàn thể khen thưởng 1.683 học sinh với số tiền 186.295.000 đồng.

         Thực hiện phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất khuyến học” năm 2020, huyện, thị, thành Hội kết hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động các trường hưởng ứng phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất khuyến học” trong nhà trường, đến nay, toàn tỉnh nuôi được 67.270 con (1.698 con tập thể, 65.572 con cá nhân) dự kiến số heo đất trên sẽ được tổ chức khui vào đầu năm học mới./.

Liền Em

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 745
  • Tất cả: 439365