30 năm xây dựng và phát triển Hội Đông y tỉnh Trà Vinh (30/8/1992-30/8/2022)
   Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội tập hợp, đoàn kết những người hành nghề Đông y, Châm cứu trong tỉnh tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, kế thừa, phát huy, phát triển Đông y, Châm cứu cả về lý luận và thực tiễn. 

Hội không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao y đức, y thuật, từng bước đổi mới hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Điều lệ Hội. 

 Giai đoạn hình thành tổ chức Hội (1992- 1999)

          Tỉnh ủy Trà Vinh ra Quyết định số 72- QĐ/TU ngày 30/8/1992 về việc chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Hội Y học Cổ truyền dân tộc tỉnh Trà Vinh (nay là Hội Đông y- Châm cứu) gồm 15 Ủy viên Ban Chấp hành do Lương y Nguyễn Đức Quan làm Chủ tịch, hình thành mạng lưới tổ chức Hội Y học cổ truyền dân tộc, Hội Châm cứu tỉnh phối hợp với Sở Y tế và Hội Chữ thập Đỏ củng cố tổ chức hoạt động và phát triển hội viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

         Giai đoạn xây dựng tổ chức bộ máy Thường trực Tỉnh Hội (1999 – 2005)  

         Trong giai đoạn này Ông Nguyễn Minh Đạo được chỉ định làm Chủ tịch Hội Đông y; Lương y Nguyễn Đức Quan làm Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Nhân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 648/QĐ-CTT ngày 17/4/2001 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đổi tên Hội Y học Cổ truyền tỉnh Trà Vinh thành Hội Đông y tỉnh Trà Vinh, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế Trà Vinh hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Điều lệ Hội.

         Nhiệm kỳ I ( 2005 – 2010)

         Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ (2005-2010), bầu 21 Ủy viên Ban chấp hành đi vào hoạt động do Bác sỹ Nguyễn Minh Đạo làm Chủ tịch Hội Đông y, Lương y Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ (2005- 2010), triển khai quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Tỉnh ủy Trà Vinh có công văn số 253-CV/TU ngày 01/10/2008 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư, triển khai mạnh mẽ việc nghiên cứu, ứng dụng và hiện đại hóa Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại. Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh triển khai thành lập được Hội Đông y, Châm cứu cấp huyện 8/8 (đạt 100%).

         Nhiệm kỳ II (2010 – 2015)

         Căn cứ Điều lệ Hội, tiến hành Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ hai, bầu 23 Ủy viên Ban chấp hành do Bác sỹ Lê Văn Phước làm Chủ tịch Hội Đông y và Chủ tịch Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ (2010- 2015), Hội không ngừng cũng cố tổ chức, kiện toàn mạng lưới Hội hoạt động kết nối thông tin thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ hội viên, hiện đại hóa Đông y trong khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Tích cực đẩy mạnh các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để  đáp ứng với nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới.                                                     

         Nhiệm kỳ III (2015-2020)

Đại hội đại biểu Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh, lần thứ ba Nhiệm kỳ (2015-2020), bầu 21 Ủy viên Ban chấp hành do Dược sĩ CKI. Bùi Văn Minh Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch (Kiêm nhiệm), Lương y cử nhân Kiên Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực điều hành xử lý công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị. Hội xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình làm việc toàn khóa và phân công nhiệm vụ cụ thể từng ủy viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành từ đó Hội hoạt động có hiệu quả ngày càng phát triển. Đến năm 2017 UBND tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 “Về việc hợp nhất Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh thành “Hội Đông y – Châm cứu tỉnh Trà Vinh”, 02 Hội phối hợp hoạt động cho đến nay.

         Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

         Đại hội đại biểu Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh lần thứ tư, mhiệm kỳ  (2020-2025), bầu 17 Ủy viên Ban chấp hành do Dược sĩ CKI. Bùi Văn Minh nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch (Tuy nhiên vì lý do sức khỏe đến tháng 3 năm 2021 làm đơn xin thôi làm Chủ tịch), giao cho Lương y Cử  nhân Kiên Chinh- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách chung, điều hành xử lý công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị. Đến tháng 12 năm 2021 có Quyết định bỗ nhiệm Dược Sĩ Trần Đắc Thanh– Phó giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch (kiêm nhiệm) thay thế ông Bùi Văn Minh, hiện nay Hội Đông y – Châm cứu tỉnh triển khai thành lập được 8/9 Hội Đông y huyện, Thị xã, Thành phố đạt 88,8% và triển khai thành lập được 04 Hội Đông y cấp xã của huyện Trà Cú nâng tổng số 55/106 Hội cấp Xã, Phường, Thị Trấn đạt 51,8%; tổng số hội viên là 902 hội viên trong đó Hội Châm cứu có 102 hội viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hiên nay toàn tỉnh có 209 cơ sở hành nghề Đông y, trong đó có 57 phòng chẩn trị YHCT tư nhân; 24 cơ sở kinh doanh Đông dược; 39 cơ sở điều trị phước thiện; 64 Tổ chẩn trị YHCT trong tạm y tế; 01 Chi hội Đông y trực thuộc Tỉnh Hội và 01 cơ sở sản xuất Đông Nam dược. Các phòng chẩn trị YHCT các cấp Hội thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí và tự thiện nhân đạo khác gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Qua 30 năm xây dựng và phát triển Hội Đông y tỉnh Trà Vinh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy Chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ mục đích của Điều lệ Hội, không ngừng phấn đấu triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các phòng chẩn trị YHCT các cấp Hội chú trọng công tác khám chữa bệnh miễn phí và từ thiện nhân đạo khác đạt được kết quả khả quan gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Với tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh trong 30 năm qua, được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tuyên dương 01 vị “Lương y giỏi toàn quốc”; 03 vị “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc” và 03 Cờ thi đua; Hội Châm cứu Việt Nam tặng Huy hiệu “Cây Kim Châm cứu Việt Nam” cho 03 vị và 02 cờ thi đua, nhiều Bằng khen, giấy khen khác. Ngoài ra Hội Đông y Việt Nam tặng hơn 100 Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Đông y” cho cán bộ lãnh đạo và hội viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thừa kế phát huy, phát triển nền Đông y Việt Nam và tặng nhiều Bằng khen, giấy khen khác cho tập thể và cá nhân “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội”. UBND tỉnh Trà Vinh tặng 02 Cờ thi đua “ Đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 và năm 2021”, tặng nhiều Bằng khen cho tập thể, cá nhân “Đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” và nhiều Bằng khen, giấy khen của các Sở, Ban ngành có liên quan.   

         Để phát huy những thành tích đã đạt được như đã nêu trên, trong thời gian tới Hội Đông y – Châm cứu tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Quyết định 1976/QĐ-TTg, ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030” và Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc “Ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và một số văn bản khác có liên quan. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực Đông y, Châm cứu. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hành nghề đúng quy định của pháp luật, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn uy tín của người thầy thuốc và danh dự của nghề Y như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”./. 

Lương y Cử nhân Kiên Chinh

Phó Chủ tịch Hội Đông y- Châm cứu tỉnh Trà Vinh

TUYÊN TRUYỀN


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 749
  • Tất cả: 439369